Prästakullen och sjukhusområdet

När staden växer får Prästakullen och sjukhusområdet en viktig roll som område för stadsnära bostäder och bevarande av naturområden.

Området Prästakullen/sjukhusområdet ligger mellan Österleden i öster, Västkustvägen i väster, Österängsvägen i norr och tunnelmynningen för Varbergstunneln i Breared.

I den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet föreslås att delar av området utvecklas med blandad bebyggelse medan andra delar bevaras som natur- och grönområden.

Planprogram på gång

I ett planeringsdirektiv har kommunen tagit initiativ till att påbörja ett planprogram för att möjliggöra bevarande av naturområden och gröna ytor och utreda möjlighet till utbyggnad av området.

Arbetet med planprogrammet är påbörjat och samordnas med Region Hallands utveckling av sjukhusområdet. I arbetet kommer vi att studera gröna ytor, utveckling av bostäder, och till exempel behov av nya vägar.

Bostäder och äldreboende redan nu

Området har vuxit med ny bebyggelse de senaste åren i det som kallas Träslövs trädgårdsstad. Här finns också kommunens nybyggda demensboende Midsommargården.

Träslövs trädgårdsstad, Arboretum

Karta

Karta över östra centrum där planområdet är markerat med streckade linjer.

Område för planprogram

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Samhällsutvecklingskontoret
Avdelningen för mark och exploatering

Fakta

Prästakullen och sjukhusområdet är ett av stadens utbyggnadsområden