Allmänna handlingar och offentliga handlingar

Alla har rätt att vända sig till kommunen och begära ut en allmän handling. En allmän handling kan exempelvis vara en text, en bild, en ljudinspelning eller en film.

En allmän handling kan vara något som antingen har kommit in till kommunen eller har skapats hos oss. Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad handlingen kommer att användas till.

Offentlighetsprincipen

Det är offentlighetsprincipen som ger dig rätt till att ta del av merparten av kommunens allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen finns inskriven i tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar. Syftet är att ge allmänheten möjlighet att påverka myndigheters verksamhet och kontrollera hur politiker och tjänstemän utför sina uppgifter.

Vissa handlingar är skyddade av sekretess

Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig. Det finns undantag när handlingar inte omfattas av offentlighetsprincipen. En allmän handling kan behöva ha sekretess, till exempel för att skydda en persons enskilda eller ekonomiska förhållanden.

När en begäran om allmän handling har skickats in görs en sekretessprövning. Om ärendet innehåller information som är sekretessklassad kan vissa delar i dokumentet bli sekretessmarkerade. Då går det inte att läsa de delarna. Om hela handlingen omfattas av sekretess får du avslag på din begäran.

Mer information om regler för sekretess.

Ett annat undantag är om handling betraktas som arbetsmaterial, det vill säga att den inte är färdig. Handlingen är då inte allmän eller offentlig.

Offentlig handling

En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som önskar det.

Begära ut allmän handling

Du kan begära ut en allmän handling på olika sätt: via vår e-tjänst, brev, mejl, telefon eller vid ett besök.

När du begär ut en handling har du rätt att vara anonym och behöver inte berätta vem du är eller varför du begär ut handlingen. Kommunen har bara rätt att fråga efter ditt namn eller syfte om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut till dig.

Så hanteras din begäran

Kommunen prövar om:

  • Handlingen du efterfrågar finns hos kommunen.
  • Det är en allmän handling.
  • Uppgifter i handlingen omfattas av sekretess.

Om kommunen inte godkänner din begäran kan du begära ett skriftligt överklagningsbart beslut. Beslutet kan överklagas till kammarrätten.

Välj hur vill du ta del av handlingen

Du kan begära att ta del av handlingen på plats hos kommunen eller att få ut en kopia. Kopior kan antingen skickas till dig eller hämtas upp hos kommunen.

Kommunen har ingen skyldighet att lämna ut handlingar i elektronisk form. Om den verksamhet som ansvarar för handlingen bedömer det som lämpligt, kan det ofta lösas.

Avgifter för kopior

Att ta del av handlingar på plats hos kommunen är avgiftsfritt. Du har rätt att få ut kopior om det är praktiskt möjligt att tillhandahålla detta.

De vanligaste avgifterna för allmänna handlingar är:

  • Ingen avgift till och med sida 9.
  • 50 kronor för den tionde sidan och 2 kronor för varje sida därutöver.

  • 5 kronor per sida.

  • Ingen avgift för digitala kopior som kan lämnas ut i sitt befintliga skick.
  • 150 kronor per fullgjord fjärdedels arbetad timme för elektroniskt lagrade dokument som inte kan lämnas ut i sitt befintliga skick.
  • Ingen avgift för inskanning till och med sida 9.
  • 50 kronor för inskanning av sida 10 och 2 kronor per sida därutöver.

Eventuell avgift för att skicka handlingarna tillkommer.

Alla taxor för begäranden av allmänna handlingar finns här: Taxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Pdf, 604.9 kB.

Publicerad den:

Senast Ändrad: