Beslut som rör dig själv

Varbergs kommun tar varje år många olika beslut som direkt påverkar kommuninvånare som individer, exempelvis beslut kring bygglov eller socialt stöd. Du har alltid rätt att ta del av beslut som rör dig själv. Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig själv har du vanligtvis rätt att överklaga beslutet, helt eller delvis. I juridiska termer kallas en sådan överklagan för förvaltningsbesvär.

Det finns två olika typer av överklaganden som prövas i domstol. Förvaltningsbesvär gäller i regel beslut som påverkar dig personligen medan laglighetsprövning ofta gäller mer allmänna beslut som kommunen har fattat. Mer om att överklaga beslut genom laglighetsprövning.

Överklaga beslut genom förvaltningsbesvär

Du har vanligtvis rätt att överklaga beslut som rör dig själv, i juridiska termer kallas en sådan överklagan för förvaltningsbesvär. Det är bara den som är berörd av beslutet som kan överklaga. Om beslutet gäller ett barn eller en person med psykisk funktionsnedsättning får vårdnadshavare eller ställföreträdare överklaga.

Överklaga inom tre veckor

Överklagandet ska vara skriftligt och skickas in till den nämnd eller annan politisk instans som fattade beslutet senast tre veckor efter att du tagit del av beslutet. Vid myndighetsutövning skickas alltid (tillsammans med beslutet) information om hur och till vem beslutet ska överklagas.

I din överklagan skriver du:

  • vilket beslut som överklagas
  • varför du tycker att beslutet är felaktigt
  • hur du vill ändra på det.

Om du har frågor om hur du överklagar eller är osäker på vilken nämnd som fattat beslutet kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter, här finns kontaktuppgifter. Du kan också kontakta handläggaren som fattat beslutet för att få hjälp.

Beslutet prövas och skickas till förvaltningsrätten

Om ditt överklagande har kommit in i rätt tid kan kommunen ompröva beslutet och ändra det om det är felaktigt. Om kommunen ändrar beslutet ska även det nya beslutet lämnas till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten prövar kommunens beslut och kan då komma fram till att det ska ändras eller stå kvar.

Senast publicerad: