Sök

Kungörelse byggnadsnämnden 27 mars 2023

Stadsplan för Håstens fritidsområde inom del av Getakärr 2:21 och del av Getakärr 4:1

Byggnadsnämndens beslut den 23 februari 2023 (BN § 31) om att anta Ändring av stadsplan för Håstens fritidsområde inom del av Getakärr 2:21 och del av Getakärr 4:1 har den 23 mars 2023 fått laga kraft.

Syftet med stadsplanen för Håstens fritidsområde är oförändrat. Ändringen av stadsplanen för Håstens fritidsområde syftar till att justera höjden på byggnadsverk inom de delar av detaljplanen som avser användningen allmänt ändamål. Syftet med ändringen är även att justera punktprickig markerad mark.

Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Genomförandet av planen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd har inte skett med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken.

Detaljplanen med tillhörande underlag finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret, Varberg direkt, Norra Vallgatan 14, Varberg samt på varberg.se/aktuellaplaner i den mån det inte strider mot lag eller annan
författning.

Digitalt samrådsmöte hölls den 22 juni 2022 kl. 17.30.

Den fastighetsägare eller rättighetshavare som lider skada på grund av detaljplanen kan ha rätt till ersättning. Bestämmelser om ersättning och inlösen finns i 14 kap. plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador ska väcka talan vid Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, Box 1070, 462 28 Vänersborg, senast inom två år från den dag då detaljplanen fick laga kraft eller, i vissa fall, inom två år från den dag då åtgärden utfördes. Talan får väckas senare om skadan inte rimligen kunde förutses inom tvåårsperioden.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter