Kungörelse byggnadsnämnden den 28 juni 2023

Byggnadsnämndens beslut den 25 maj 2023 (Bn § 103) om att anta ändring av stadsplan för kvarteret Trädgården har den 22 juni 2023 fått laga kraft.

Planområdet ligger i centrala Varberg. Ändring av stadsplan för kvarteret Trädgården är en ändring av detaljplan som omfattar Stadsplan för kvarteret Trädgården (plan 100). Området som omfattas av planändringen utgör ca 200 m² av fastigheten Trädgården 7. Syftet med planändringen är att möjliggöra en utökad byggrätt för handelsändamål för befintlig verksamhet (biograf) genom att minska utbredningen av prickmark inom fastigheten Trädgården 7.

Detaljplanen avviker inte från fördjupning av översiktsplanen för stadsområdet (antagen av kommunfullmäktige år 2010).

Samråd har inte skett med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken.

Detaljplanen med tillhörande underlag finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret, Varberg direkt, Norra Vallgatan 14, Varberg samt på varberg.se/aktuellaplaner Länk till annan webbplats. i den mån det inte strider mot lag eller annan författning.

Handläggande planarkitekt fanns tillgänglig för frågor den 25 april 2022 kl. 16-18 på Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Den fastighetsägare eller rättighetshavare som lider skada på grund av detaljplanen kan ha rätt till ersättning. Bestämmelser om ersättning och inlösen finns i 14 kap. plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador ska väcka talan vid Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, Box 1070, 462 28 Vänersborg, senast inom två år från den dag då detaljplanen fick laga kraft eller, i vissa fall, inom två år från den dag då åtgärden utfördes. Talan får väckas senare om skadan inte rimligen kunde förutses inom tvåårsperioden.

Publicerad den:

Senast Ändrad: