Kungörelse byggnadsnämnden den 3 juli 2023

Byggnadsnämndens beslut den 25 maj 2023 (Bn § 106) om att anta detaljplan för del av Värö-Backa 2:4 m.fl. har den 22 juni 2023 fått laga kraft.

Planområdet ligger i Limabacka och omfattar skolverksamhet för att möjliggöra uppförandet av en förskola på platsen.

Detaljplanen avviker inte från fördjupning av översiktsplanen för Norra kusten, antagen 14 februari 2017.

Samråd har inte skett med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken.

Detaljplanen med tillhörande underlag finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret, Varberg direkt, Norra Vallgatan 14, Varberg samt på www.varberg.se/aktuellaplaner Länk till annan webbplats. i den mån det inte strider mot lag eller annan författning.

Den fastighetsägare eller rättighetshavare som lider skada på grund av detaljplanen kan ha rätt till ersättning. Bestämmelser om ersättning och inlösen finns i 14 kap. plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador ska väcka talan vid Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, Box 1070, 462 28 Vänersborg, senast inom två år från den dag då detaljplanen fick laga kraft eller, i vissa fall, inom två år från den dag då åtgärden utfördes. Talan får väckas senare om skadan inte rimligen kunde förutses inom tvåårsperioden.

Publicerad den:

Senast Ändrad: