Kungörelse byggnadsnämnden den 6 juli 2023

Detaljplan för del av Torpa Kärra 8:33 m.fl. Tångabergsskolan, Varbergs kommun

Detaljplan för del av Torpa Kärra 8:33 m.fl. Tångabergsskolan, Varbergs kommun. Finns utsänd för samråd under perioden 6 juli 2023 - 17 september 2023.

Varbergs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Torpa Kärra 8:33 m.fl. Tångabergsskolan.

Planområdet ligger i Tångaberg cirka 10 kilometer norr om centrala Varberg. Planläggningen syftar till att göra det möjligt att bygga en skola, förskola samt idrottshall. Detaljplanen gör det även möjligt att anlägga en gång- och cykelväg längs Kärravägen.

Planförslaget berör samfälligheterna Torpa-Kärra S:15 (Kärravägen), Torpa-Kärra GA:3 (Tångabergs vägförening) och Kärra dikningsföretag nr:614 av år 1951.

Förslaget avviker inte från den fördjupade översiktsplanen för norra kusten.

Genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd ska inte ske med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken.

Förslaget med tillhörande underlag finns tillgängligt i Varberg växer-utställningen på Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7, Varberg och på www.varberg.se/aktuellaplaner Länk till annan webbplats. under perioden 6 juli 2023 – 17 september 2023. Samrådstiden är 10 veckor.

Om du vill lämna synpunkter på förslaget ska du göra det senast under granskningstiden. I skrivelsen med synpunkter ska det framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Synpunkter lämnas till byggnadsnämnden på något av följande sätt:

E-post: bn@varberg.se
Webbplats: www.varberg.se/aktuellaplaner Länk till annan webbplats.
Postadress: Byggnadsnämnden, Varbergs kommun, 432 80 Varberg
Besöksadress: Varberg direkt, Norra Vallgatan 14

Du är också välkommen att träffa representanter från detaljplanens projektgrupp den 23 augusti 2023 kl. 17.30-19.00. Det finns då möjlighet att ställa frågor om planförslaget på plats vid tennisbanans parkering. Tennisbanans parkering ligger intill planområdet. 

Det kan kontakta handläggare Anna Modigh på mejladress anna.modigh@varberg.se eller på telefonnummer 0340- 881 61 för att ställa frågor kring förslaget. Du kan även kontakta Varberg Direkt på telefonnummer 0340-88 000. Observera att vi under perioden 10 juli – 6 augusti har vi lägre bemanning och därmed begränsad möjlighet att svara på detaljfrågor i ärendet.

Om du inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Så här behandlar Varbergs kommun personuppgifter: www.varberg.se/GDPR

Publicerad den:

Senast Ändrad: