Kungörelse byggnadsnämnden den 31 augusti 2023

Underrättelse om granskning

Varbergs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Årnäs 4:69 och del av Årnäs 4:2.

Förnyad granskning med ett reviderat planförslag föranleds av att det efter granskningen 2022 uppdagades att det fanns felaktigheter i framtagen skuggstudie. En ny skuggstudie har tagits fram och planförslaget har reviderats för att inte ge en skuggning som riskerar att bli en betydande olägenhet för närmast belägna bostadsfastigheter.

Planområdet ligger på Årnäshalvön i nordvästra delen av Varbergs kommun. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga bostäder inom fastigheten Årnäs 4:69. I planen ges även fortsatt möjligheten för handel.

Planförslaget berör anläggningssamfälligheten Varberg Årnäs ga:2.

Förslaget avviker inte från översiktsplanen för Varbergs kommun antagen av kommunfullmäktige 2010.

Genomförandet av planen kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd ska inte ske med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken.

Förslaget med tillhörande underlag finns tillgängligt i Varberg växer-utställningen på Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7, Varberg och på www.varberg.se/aktuellaplaner Länk till annan webbplats. under perioden
7 september - 28 september 2023. Granskningstiden är tre veckor.

Om du vill lämna synpunkter på förslaget ska du göra det under granskningstiden. Synpunkter lämnas till byggnadsnämnden på något av följande sätt:

E-post: bn@varberg.se
Webbplats: www.varberg.se/aktuellaplaner Länk till annan webbplats.
Postadress: Byggnadsnämnden, Varbergs kommun, 432 80 Varberg
Besöksadress: Varberg direkt, Norra Vallgatan 14

Du kan kontakta handläggare Martina Pihl Fritsi på mejladress martina.pihl.fritsi@varberg.se eller på telefonnummer 0340-881 37 för att ställa frågor kring förslaget. Du kan även kontakta Varberg Direkt på telefonnummer 0340-88 000.

Om du inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Så här behandlar Varbergs kommun personuppgifter: www.varberg.se/GDPR

Publicerad den:

Senast Ändrad: