Kungörelse byggnadsnämnden den 7 september 2023

Getakärr 6:44 (Hobbyvägen 18) Bygglov för uppförande av mur

Mellan Vrångabäcksrondellen och Brearedsrondellen

Ansökan gäller uppförande av en stödmur på 32 meter då man flyttar
befintlig gång- och cykelväg västerut. Delar av vägen kommer hamna på vad
som idag är en vall mellan koloniområdet och västkustvägen. För att
bibehålla höjden på vallen behövs det en stödmur.

Föreslagen åtgärd innebär en avvikelse från gällande detaljplan med en
placering på mark som inte får bebyggas så kallad prickmark.

För information och handlingar se varberg.se/anslagstavla eller kontakta
stadsbyggnadskontoret via Varberg direkt 0340-880 00 eller
bn@varberg.se.

Ansvarig handläggare är: Liridon Haxhimustafa

Skicka skriftligen in dina eventuella synpunkter senast den 21 september
2023 till byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

Publicerad den:

Senast Ändrad: