Kungörelse byggnadsnämnden 20 november 2023

Upphävande av del av detaljplan för Galtabäck 4:20, 5:24, 5:27

Byggnadsnämndens beslut den 19 oktober 2023 (Bn § 193) om att anta upphävande av del av detaljplan för Galtabäck 4:20, 5:24, 5:27 har den 16 november 2023 fått laga kraft.

Planområdet ligger i Galtabäck söder om Varberg. Detaljplanen syftar till att upphäva den del av gällande detaljplan för Galtabäck 4:20, 5:24, 5:27 som inte blivit genomförd då det inte funnits förutsättningar för en hållbar lösning för hantering av dagvatten.

Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Samråd har inte skett med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken.

Detaljplanen med tillhörande underlag finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret, Varberg direkt, Norra Vallgatan 14, Varberg samt på www.varberg.se/aktuellaplaner i den mån det inte strider mot lag eller annan författning.

Den fastighetsägare eller rättighetshavare som lider skada på grund av detaljplanen kan ha rätt till ersättning. Bestämmelser om ersättning och inlösen finns i 14 kap. plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador ska väcka talan vid Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, Box 1070, 462 28 Vänersborg, senast inom två år från den dag då detaljplanen fick laga kraft eller, i vissa fall, inom två år från den dag då åtgärden utfördes. Talan får väckas senare om skadan inte rimligen kunde förutses inom tvåårsperioden.

Publicerad den:

Senast Ändrad: