Kungörelse byggnadsnämnden den 18 december 2023

Detaljplan för Nygård 1:318 och 1:2

Kommunfullmäktiges beslut den 14 november 2023 (Kf § 157) om att anta Detaljplan för Nygård 1:318 och 1:2 har den 13 december 2023 fått laga kraft.

Planområdet omfattar cirka 2,9 hektar mark på Södra Näs, ungefär 4 kilometer söder om Varbergs centrum. Detaljplanens syfte är uppförande av bostadsbebyggelse i varierade former samt utveckling av kommunal service i form av skolverksamhet. Syftet med detaljplanen är även att möjliggöra för utbyggnad av gång- och cykelväg längs med Södra Näsvägen och ändra huvudmannaskapet för del av vägen. Planområdet avgränsas av friliggande villabebyggelse samt öppen åkermark med utblick mot havet i söder.

Detaljplanen avviker från fördjupning av översiktsplanen för stadsområdet. Genomförandet av planen bedöms inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd har inte skett med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken.

Detaljplanen med tillhörande underlag finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret, Varberg direkt, Norra Vallgatan 14, Varberg samt på varberg.se/aktuellaplaner Länk till annan webbplats. i den mån det inte strider mot lag eller annan författning.

Ett offentligt möte hölls den 24 maj 2022 kl. 18.00 på Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7 i Varberg.

Den fastighetsägare eller rättighetshavare som lider skada på grund av detaljplanen kan ha rätt till ersättning. Bestämmelser om ersättning och inlösen finns i 14 kap. plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador ska väcka talan vid Mark- och
miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, Box 1070, 462 28 Vänersborg,
senast inom två år från den dag då detaljplanen fick laga kraft eller, i vissa
fall, inom två år från den dag då åtgärden utfördes. Talan får väckas senare
om skadan inte rimligen kunde förutses inom tvåårsperioden.

Publicerad den:

Senast Ändrad: