Kungörelse byggnadsnämnden den 8 februari 2024

Underrättelse om granskningsutlåtande

Granskningen av planförslaget ändring av detaljplan för Tångvägen område för verksamhet/industri är nu klar och Varbergs kommun har sammanställt inkomna skriftliga synpunkter i ett granskningsutlåtande. I utlåtandet finns en redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna samt information om på vilket sätt allmänheten har beretts tillfälle att delta under planförfarandet.

Granskningsutlåtandet med tillhörande underlag finns tillgängligt på www.varberg.se Länk till annan webbplats. under perioden 8 februari 2024 – 1 mars 2024 i den mån det inte strider mot lag eller annan författning.

Publicerad den:

Senast Ändrad: