Kungörelse byggnadsnämnden 29 februari 2024

Underrättelse om granskning

Varbergs kommun har tagit fram ett förslag till Detaljplan för upplag inom Värö-Backa 8:4 m fl

Planområdet ligger på Väröhalvön 20 kilometer norr om Varbergs centrum och är cirka 29 hektar stort. Den norra delen av området utgörs av jordbruksmark. Den södra delen av området används redan idag för upplag genom ett tillfälligt tillstånd. Inom området finns även två gårdar som liksom övriga delar ägs av Södra Skogsägarna ekonomisk förening. Syftet med detaljplanen är att permanent kunna använda området för upplag av rundved samt lagring av flis och bark. I en mindre del av området, den sydvästra spetsen, möjliggörs även för industriändamål. I den delen planeras för lagertält för sågade trävaror. Hela området är utpekat som utvecklingsområde för verksamheter i den fördjupade översiktsplanen för norra kusten.

Förslaget avviker inte från översiktsplanen.

Genomförandet av planen kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd ska inte ske med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken.

Förslaget med tillhörande underlag finns tillgängligt i Varberg växer-utställningen på Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7, Varberg och på www.varberg.se/aktuellaplaner under perioden 7 mars - 28 mars 2024. Granskningstiden är 3 veckor.

Om du vill lämna synpunkter på förslaget ska du göra det under granskningstiden. Synpunkter lämnas till byggnadsnämnden på något av följande sätt:

E-post: bn@varberg.se
Webbplats: www.varberg.se/aktuellaplaner
Postadress: Byggnadsnämnden, Varbergs kommun, 432 80 Varberg
Besöksadress: Varberg direkt, Norra Vallgatan 14

Om du inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Så här behandlar Varbergs kommun personuppgifter: www.varberg.se/GDPR

Publicerad den:

Senast Ändrad: