Kungörelse byggnadsnämnden 4 mars 2024

Ändring av förslag till byggnadsplan för Sibbarps samhälle

Byggnadsnämndens beslut den 25 januari 2024 (Bn § 3) om att anta ändring av förslag till byggnadsplan för Sibbarps samhälle har den 22 februari 2024 fått laga kraft.

Planområdet ligger i Sibbarps samhälle i den sydöstra delen av Varbergs kommun. Ändringen av byggnadsplanen för Sibbarps samhälle syftar till att möjliggöra för byggnation av ett flerbostadshus i två våningar inom del av planområdet samt att skapa en flexibilitet för obyggda fastigheter i byggnadsplanens nordvästra del genom att justera höjden för byggnader. Vidare är syftet med ändringen av byggnadsplanen att göra befintlig parhusbebyggelse i planens nordöstra del planenlig.

Ändringen av detaljplanen avviker inte från översiktsplanen för ÖP Varbergs kommun (2010-06-15).

Genomförandet av planen kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd har inte skett med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken.

Ändring av detaljplanen med tillhörande underlag finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret, Varberg direkt, Norra Vallgatan 14, Varberg samt på www.varberg.se Länk till annan webbplats. i den mån det inte strider mot lag eller annan författning.

Den fastighetsägare eller rättighetshavare som lider skada på grund av detaljplanen kan ha rätt till ersättning. Bestämmelser om ersättning och inlösen finns i 14 kap. plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador ska väcka talan vid Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, Box 1070, 462 28 Vänersborg, senast inom två år från den dag då detaljplanen fick laga kraft eller, i vissa fall, inom två år från den dag då åtgärden utfördes. Talan får väckas senare om skadan inte rimligen kunde förutses inom tvåårsperioden.

Publicerad den:

Senast Ändrad: