Kungörelse byggnadsnämnden den 4 mars 2024

Ändring av förslag till byggnadsplan för del av Ryd stora 1:5 m.fl.

Byggnadsnämndens beslut den 25 januari 2024 (Bn § 2) om att anta ändring av förslag till byggnadsplan för del av Ryd stora 1:5 m.fl. har den 22 februari 2024 fått laga kraft.

Planområdet ligger i Karl-Gustav i den nordöstra delen av Varbergs kommun. Ändringen av byggnadsplanen för del av Ryd Stora 1:5 m.fl. syftar till att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus i två våningar inom del av planområdet och att skapa en flexibilitet för obyggda fastigheter i byggnadsplanens norra del genom att justera höjden för byggnader samt ge en mer flexibel reglering vad gäller takvinkel för huvudbyggnad. Vidare är syftet med ändringen av byggnadsplanen att göra befintlig radhus- bebyggelse i planens södra del planenlig. Syftet med ändringen är även att ändra huvudmannaskapet för del av allmän platsmark, park och plantering, till kommunalt huvudmannaskap.

Ändringen av detaljplanen avviker inte från översiktsplanen för ÖP Varbergs kommun (2010-06-15).

Genomförandet av planen kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd har inte skett med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken.

Ändringen av detaljplanen med tillhörande underlag finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret, Varberg direkt, Norra Vallgatan 14, Varberg samt på www.varberg.se Länk till annan webbplats. i den mån det inte strider mot lag eller annan författning.

Den fastighetsägare eller rättighetshavare som lider skada på grund av
detaljplanen kan ha rätt till ersättning. Bestämmelser om ersättning och
inlösen finns i 14 kap. plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador ska väcka talan vid Mark- och
miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, Box 1070, 462 28 Vänersborg,
senast inom två år från den dag då detaljplanen fick laga kraft eller, i vissa
fall, inom två år från den dag då åtgärden utfördes. Talan får väckas senare
om skadan inte rimligen kunde förutses inom tvåårsperioden.

Publicerad den:

Senast Ändrad: