Kungörelse byggnadsnämnden den 27 mars 2024

Ändring av detaljplan för Tångvägen område för verksamhet/industri

Byggnadsnämndens beslut den 22 februari 2024 (Bn § 28) om att anta Ändring av detaljplan för Tångvägen område för verksamhet/industri har den 21 mars 2024 fått laga kraft.

Planområdet ligger i den östra delen av Träslövsläge. Området avgränsas av Västkustvägen i öst, Tångvägen i söder, Fiskebåtsvägen i väst och är drygt 6 hektar (60 000 kvadratmeter) stort. Ändringen syftar till att pröva lämpligheten av att häva den bestämmelse som reglerar högsta byggnadshöjd till 6 meter och i stället införa en bestämmelse högsta nockhöjd om 12 meter. Syftet med ändringen är att aktualisera planen och möjliggöra för en effektivare markanvändning inom området.

Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Genomförandet av planen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd har inte skett med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken.

Detaljplanen med tillhörande underlag finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret, Varberg direkt, Norra Vallgatan 14, Varberg samt på www.varberg.se - Pågående detaljplaner och program, i den mån det inte strider mot lag eller annan författning.

Den fastighetsägare eller rättighetshavare som lider skada på grund av detaljplanen kan ha rätt till ersättning. Bestämmelser om ersättning och inlösen finns i 14 kap. plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador ska väcka talan vid Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, Box 1070, 462 28 Vänersborg, senast inom två år från den dag då detaljplanen fick laga kraft eller, i vissa fall, inom två år från den dag då åtgärden utfördes. Talan får väckas senare om skadan inte rimligen kunde förutses inom tvåårsperioden.

Publicerad den:

Senast Ändrad: