Kungörelse byggnadsnämnden den 2 maj 2024

Förslag till Detaljplan för Kasematten 6 m.fl., Varbergs kommun

Finns utsänd för granskning under perioden 2 maj 2024 - 13 juni 2024.

Varbergs kommun har tagit fram ett förslag till Detaljplan för Kasematten 6 m.fl.

Planområdet ligger centralt i Varberg, cirka 700 meter söder om Stora torget och cirka 1,5 kilometer söder om järnvägsstationen. Planförslaget innebär att bostäder i flerbostadshus kan uppföras i sydöstra delen av kvarteret Kasematten. Detaljplanen uppskattas kunna innehålla cirka 50 bostäder.

Planförslaget berör samfälligheterna Kasematten S:1, S:2, GA:2, GA:5, GA:7 (Kasemattens samfällighetsförening), Kasematten GA:8 och Rosen GA:1 (Rosens samfällighetsförening).

Förslaget avviker inte från den fördjupade översiktsplanen för staden.

Genomförandet av planen kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd ska inte ske med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken.

Förslaget med tillhörande underlag finns tillgängligt i Varberg växer-utställningen på Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7, Varberg och på www.varberg.se under perioden 2 maj 2024 - 13 juni 2024. Granskningstiden är 6 veckor.

Om du vill lämna synpunkter på förslaget ska du göra det senast under granskningstiden. I skrivelsen med synpunkter ska det framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Synpunkter lämnas till byggnadsnämnden på något av följande sätt:

E-post: bn@varberg.se
Webbplats: www.varberg.se - Pågående detaljplaner och program
Postadress: Byggnadsnämnden, Varbergs kommun, 432 80 Varberg
Besöksadress: Varberg direkt, Norra Vallgatan 14

Du kan kontakta handläggare Anna Modigh på mejladress anna.modigh@varberg.se eller på telefonnummer 0340- 881 61 för att ställa frågor kring förslaget. Du kan även kontakta Varberg Direkt på telefonnummer 0340–88 000.

Om du inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Så här behandlar Varbergs kommun personuppgifter: www.varberg.se/GDPR

Publicerad den:

Senast Ändrad: