Kungörelse byggnadsnämnden den 20 juni 2024

Detaljplan för del av Getakärr 9:1

Byggnadsnämndens beslut den 16 maj 2024 (Bn § 87) om att anta detaljplan för del av Getakärr 9:1 har den 13 juni 2024 fått laga kraft.

Planområdet ligger nedanför Varbergs fästnings nordvästra hörn i anslutning till fästningsbadet och strandpromenaden. Norr om planområdet ligger Varbergs kallbadhus och Barnens badstrand. Detaljplanen syftar till att skapa möjligheten att uppföra en kommunal servicebyggnad med toaletter och omklädningsmöjligheter för allmänheten.

Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen för stadsområdet.

Samråd har inte skett med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken.

Detaljplanen med tillhörande underlag finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret, Varberg direkt, Norra Vallgatan 14, Varberg samt på www.varberg.se - Pågående detaljplaner och program, i den mån det inte strider mot lag eller annan författning.

Den fastighetsägare eller rättighetshavare som lider skada på grund av detaljplanen kan ha rätt till ersättning. Bestämmelser om ersättning och inlösen finns i 14 kap. plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador ska väcka talan vid Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, Box 1070, 462 28 Vänersborg, senast inom två år från den dag då detaljplanen fick laga kraft eller, i vissa fall, inom två år från den dag då åtgärden utfördes. Talan får väckas senare om skadan inte rimligen kunde förutses inom tvåårsperioden.

Publicerad den:

Senast Ändrad: