Kungörelse byggnadsnämnden den 25 juni 2024

Underrättelse om granskning - förslag till detaljplan för Rudan 12 m.fl.

Varbergs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Rudan
12 m.fl. Planförslaget finns utsänt för granskning under perioden 4 juli 2024 –
9 september 2024.

Planområdet ligger inom stadsdelen Lagerlund i centrala Varberg. Planområdet är ca 5100 kvadratmeter och omfattar fastigheterna Rudan 12 och 13, Getakärr 5:34 samt delar av Getakärr 5:1, 5:32, och 5:35. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av en förtätning av bostäder i centrala Varberg. Befintlig bebyggelse i form av två friliggande enplanshus föreslås ersättas med flerbostadshus med underjordiskt garage.

Förslaget avviker inte från översiktsplanen för Varbergs kommun antagen
av kommunfullmäktige år 2010.

Genomförandet av planen kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd ska inte ske med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken.

Förslaget med tillhörande underlag finns tillgängligt i Varberg växer-utställningen på Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7, Varberg och på www.varberg.se Länk till annan webbplats. - Pågående detaljplaner och program, under perioden 4 juli 2024 – 9 september 2024. Granskningstiden är 9 veckor.

Om du vill lämna synpunkter på förslaget ska du göra det under granskningstiden. Synpunkter lämnas till byggnadsnämnden på något av följande sätt:

E-post: bn@varberg.se
Postadress: Byggnadsnämnden, Varbergs kommun, 432 80 Varberg
Besöksadress: Varberg direkt, Norra Vallgatan 14

Om du inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Så här behandlar Varbergs kommun personuppgifter: www.varberg.se/GDPR Länk till annan webbplats.

Publicerad den:

Senast Ändrad: