Kungörelse byggnadsnämnden den 26 juni 2024

Underrättelse om granskning
Detaljplan för Gunnestorp 1:20 och 1:16

Varbergs kommun har tagit fram ett förslag till Detaljplan för Gunnestorp 1:20 och 1:16. Planförslaget finns utsänt för granskning under perioden 4 juli 2024 – 9 september 2024.

Planområdet är beläget intill stadens norra verksamhetsområde och angränsar till omgivande natur, odlingslandskap och motorväg.
Planförslaget består av obebyggd mark samt teknisk anläggning för tele och är cirka 1,6 ha stort.
Syftet med detaljplanen är att utveckla verksamhetsområde Varberg Nord. Genom ny detaljplan möjliggörs utökning av verksamhetsområde för
verksamheter och handel med skrymmande varor så som bilar, båtar, heminredning mm.

Planförslaget berör samfälligheter utanför planområdet Gunnestorp s:2, Gunnestorp s:3, Gunnestorp s:4, Gunnestorp s:7, Gunnestorp s:11, Gunnestorp ga:1, Gunnestorp ga:2, Gunnestorp ga:4.

Förslaget avviker inte från översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för staden (antagen 2010).

Genomförandet av planen kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd ska inte ske med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken.

Förslaget med tillhörande underlag finns tillgängligt i Varberg växer-utställningen på Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7, Varberg och på www.varberg.se under perioden 4 juli 2024 – 9 september 2024. Granskningstiden är 9 veckor (förlängd från 3 veckor då den sammanfaller med semesterveckor).

Om du vill lämna synpunkter på förslaget ska du göra det senast under granskningstiden. I skrivelsen med synpunkter ska det framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Synpunkter lämnas till byggnadsnämnden på något av följande sätt:

E-post: bn@varberg.se
Webbplats: www.varberg.se Länk till annan webbplats. - Pågående detaljplaner och program
Postadress: Byggnadsnämnden, Varbergs kommun, 432 80 Varberg
Besöksadress: Varberg direkt, Norra Vallgatan 14

Du kan kontakta handläggare Martina Wihäll på mejladress martina.wihall@varberg.se eller på telefonnummer 0340–88 654 för att ställa frågor kring förslaget. Du kan även kontakta Varberg Direkt på telefonnummer 0340–88 000

Om du inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Så här behandlar Varbergs kommun personuppgifter: www.varberg.se/GDPR

Publicerad den:

Senast Ändrad: