Så fattar kommunen beslut

Kommunala beslut kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd, förtroendevalda eller av tjänsteperson. Vem eller vilka som fattar besluten i Varbergs kommun beror på den aktuella frågan eller ärendet. Så här ser vägen till beslut ut:

Ett ärende kommer in

Ett ärende kommer in. Ett ärende kan vara en skrivelse från någon myndighet, ett företag, en privatperson, en tjänsteperson, från en förvaltning eller från någon annan nämnd i kommunen. Det kan exempelvis vara en remiss från en statlig myndighet där de ber kommunen att komma med synpunkter på en lagändring, en utredning eller en detaljplan. 

Registrering

Ärendet registreras i kommunens diarium och får ett unikt diarienummer samt stämplas med ankomstdatum. Diarienumret används för att hålla reda på ärendena som registreras, underlätta sökning samt för att det ska gå att se vilka ärenden som kommit in till kommunen.

Beredning

Beredning av ärendet betyder att underlag för beslut tas fram. Det innebär till exempel att bakgrund till ärendet, förvaltningens yttrande och förslag till beslut lämnas till nämnden för ställningstagande. Det är tjänstepersoner från nämndens förvaltning som bereder ärendena för nämnden.

Kallelse till sammanträde

När en nämnd eller kommunfullmäktige ska besluta i ett ärende skickas alla handlingar i ärendet ut tillsammans med kallelsen till sammanträdet. Ledamöterna får då möjlighet att läsa in sig och ta ställning till underlaget innan mötet. Kallelsen publiceras även under Möten och protokoll.

I det här skedet kan artiklar dyka upp i media. Då kan det låta som att det som uttrycks som ett förslag i handlingarna redan är bestämt. Det är viktigt att komma ihåg att det är tjänstepersonsorganisationens förslag som redovisas, inte hur politikerna beslutat. Det står den politiska instansen fritt att besluta på annat sätt, men de måste däremot motivera sitt beslut.

Sammanträde

Den aktuella nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet.

Protokoll och justering

Ett sammanträdesprotokoll för sammanträdet skrivs och justeras.

Att justera ett protokoll innebär att granska och verifiera att protokollet korrekt berättar vad som skedde vid sammanträdet. Vid varje sammanträde utses någon att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Personerna sätter sitt namn på det färdiga protokollet för att intyga att det är korrekt.

Beslutet meddelas

Beslutet skickas till dem som berörs av beslutet. Det skickas också till kommunens tjänstepersoner som ser till att det som de förtroendevalda har bestämt blir gjort.

Efter justeringen anslås protokollet på kommunens digitala anslagstavla här på varberg.se.

Anslaget är ett besked om att beslut tagits och att tiden för överklagande har börjat räknas. Anslaget ska sitt uppe i minst tre veckor, och under den tiden har du som kommuninvånare rätt att överklaga.

Överklaga beslut

Om du tycker att kommunen fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga beslutet. Du kan överklaga ett beslut av två anledningar:

  • Kommunalbesvär (laglighetsprövning) är när du tycker att kommunen har fattat ett beslut som den inte har rätt att fatta, eller om du anser att själva beslutet bryter mot någon lag.
  • Förvaltningsbesvär kan du som berörs av ett beslut hävda när beslutet gäller en enskild person, exempelvis om du har fått avslag på ett bygglov eller har nekats bistånd.

Läs mer om att överklaga kommunens beslut här:

Överklaga beslut

Arkivering

När ett ärende är slutbehandlat avslutas det och arkiveras.

Eventuell fortsatt process

Om beslutet till exempel innebär vidare åtgärd eller nytt uppdrag kan processen starta om från början.

Publicerad den:

Senast Ändrad: