Kungörelse byggnadsnämnden 29 februari 2024

Underrättelse om antagande

Byggnadsnämnden har i beslut Bn § 28 den 22 februari 2024 antagit Ändring av detaljplan för Tångvägen område för verksamhet/industri. Beslutet finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Varberg direkt, Norra Vallgatan 14, Varberg samt på www.varberg.se/aktuellaplaner under perioden 29 februari 2024 - 21 mars 2024 i den mån det inte strider mot lag eller annan författning.

Beslutet kan överklagas skriftligen till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Överklagandet ska dock lämnas in till Byggnadsnämnden, Varbergs kommun, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att beslutsprotokollet justerats. Sista dag att överklaga detaljplanen är 21 mars 2024.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras och skälen till varför beslutet bör ändras. Du behöver även uppge namn och kontaktuppgifter, så att domstolen kan nå dig.

Har överklagandet kommit in i rätt tid, skickar byggnadsnämnden överklagandet och övriga handlingar vidare till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen prövar endast om det överklagade beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som anges eller som framgår av omständigheterna.

Publicerad den:

Senast Ändrad: