Kungörelse byggnadsnämnden den 20 juni 2024

Detaljplan för kvarteret Ekorren

Byggnadsnämndens beslut den 16 maj 2024 (Bn § 90) om att anta detaljplan för kvarteret Ekorren har den 13 juni 2024 fått laga kraft.

Planområdet ligger centralt i Varberg, ca 700 m norr om Varbergs station. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att förtäta kvarteret Ekorren med bostäder och inslag av centrumverksamhet samt stärka en grön koppling längs Brunnsbergsvägen. Syftet är också att genom bebyggelsen tillsammans med en omgestaltning av Birger Svenssons väg skapa en tydligare entré som markerar att man närmar sig staden och dess stadskärna. För kvarterets karaktär är det av vikt att behålla strukturen genom uppdelningen av huskroppar och en större förgårdsmark utmed Boråsgatan.

Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen för stadsområdet.

Samråd har inte skett med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken.

Detaljplanen med tillhörande underlag finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret, Varberg direkt, Norra Vallgatan 14, Varberg samt på www.varberg.se - Pågående detaljplaner och program, i den mån det inte strider mot lag eller annan författning.

Med anledning av Corona/covid 19 hölls inget offentligt samrådsmöte eller öppet hus när planen var på samråd 8 oktober 2020 till den 3 december 2020. Planhandläggaren var istället tillgänglig för frågor.

Den fastighetsägare eller rättighetshavare som lider skada på grund av detaljplanen kan ha rätt till ersättning. Bestämmelser om ersättning och inlösen finns i 14 kap. plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador ska väcka talan vid Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, Box 1070, 462 28 Vänersborg, senast inom två år från den dag då detaljplanen fick laga kraft eller, i vissa fall, inom två år från den dag då åtgärden utfördes. Talan får väckas senare om skadan inte rimligen kunde förutses inom tvåårsperioden.

Publicerad den:

Senast Ändrad: