Kungörelse byggnadsnämnden den 2 maj 2024

förslag till Detaljplan för Gunnestorp s:7 m.fl., Gunnestorpsvägen, Varberg Nord, Varbergs kommun

Finns utsänd för samråd under perioden 2 maj 2024–30 maj 2024.

Varbergs kommun har tagit fram ett förslag till Detaljplan för Gunnestorp s:7 m.fl., Gunnestorpsvägen.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra kommunalt huvudmannaskap för Gunnestorpsvägen och dagvattendamm på Arbetsbiet 4. Samt möjliggöra utbyggnad av gång- och cykelväg och vändplats för driftfordon.

Planområdet ligger sju kilometer norr om Varberg stad. Gunnestorpsvägen är tillfartsväg till den norra delen av verksamhetsområdet Varberg Nord. Planområdet avgränsas av kvartersmark för verksamheter, samt väg 41 i söder och enskild väg i norr. Planområdet omfattar cirka 7 000 kvadratmeter.

Planförslaget berör samfälligheter

  • Gunnestorp s:7, s:2, s:3, s:4 och s:11
  • Gunnestorp ga:1, ga:4, ga:5 och ga:2

Förslaget avviker inte från den fördjupade översiktsplanen för Stadsområdet (2010).

Genomförandet av planen kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd ska inte ske med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken.

Förslaget med tillhörande underlag finns tillgängligt i Varberg växer-utställningen på Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7, Varberg och på www.varberg.se under perioden 2 maj 2024 – 30 maj 2024. Samrådstiden är 4 veckor.

Om du vill lämna synpunkter på förslaget ska du göra det senast under granskningstiden. I skrivelsen med synpunkter ska det framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Synpunkter lämnas till byggnadsnämnden på något av följande sätt:

E-post: bn@varberg.se
Webbplats: www.varberg.se - Pågående detaljplaner och program
Postadress: Byggnadsnämnden, Varbergs kommun, 432 80 Varberg
Besöksadress: Varberg direkt, Norra Vallgatan 14

Du är också välkommen att kontakta handläggare Martina Wihäll på mejladress martina.wihall@varberg.se eller på telefonnummer 0340–88 654 för att ställa frågor kring förslaget. Du kan även kontakta Varberg Direkt på telefonnummer 0340–88 000.

Om du inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Så här behandlar Varbergs kommun personuppgifter: www.varberg.se/GDPR

Publicerad den:

Senast Ändrad: