Kungörelse byggnadsnämnden den 6 juli 2023

Detaljplan för del av Getakärr 9:1, Varbergs kommun

Finns utsänd för samråd under perioden 6 juli 2023 – 17 september 2023.

Varbergs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Getakärr 9:1.

Planområdet ligger vid Fästningsbadet strax nedanför fästningens nordvästra hörn. Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av att uppföra servicebyggnad med toaletter och omklädningsmöjligheter inom planområdet. Planen ska också möjliggöra att omgivande ytor tillsammans med servicebyggnaden skapar en offentlig mötesplats.

Förslaget avviker inte från den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet.

Genomförandet av planen kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd ska inte ske med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken.

Förslaget med tillhörande underlag finns tillgängligt i Varberg växer-utställningen på Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7, Varberg och på www.varberg.se/aktuellaplaner Länk till annan webbplats. under perioden 6 juli 2023 – 17 september 2023. Samrådstiden är 10 veckor.

Om du vill lämna synpunkter på förslaget ska du göra det senast under granskningstiden. I skrivelsen med synpunkter ska det framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Synpunkter lämnas till byggnadsnämnden på något av följande sätt:

E-post: bn@varberg.se
Webbplats: www.varberg.se/aktuellaplaner Länk till annan webbplats.
Postadress: Byggnadsnämnden, Varbergs kommun, 432 80 Varberg
Besöksadress: Varberg direkt, Norra Vallgatan 14

Du kan kontakta handläggare Elin Friberg på mejladress elin.friberg@varberg.se eller på telefonnummer 0340 – 886 29 för att ställa frågor kring förslaget. Du kan även kontakta Varberg Direkt på telefonnummer 0340-88 000

Om du inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Så här behandlar Varbergs kommun personuppgifter: www.varberg.se/GDPR

Publicerad den:

Senast Ändrad: