Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.

Kungörelse byggnadsnämnden den 6 juli 2023

Program för Himle verksamhetsområde och intilliggande bostadsområde, Varbergs kommun

Finns utsänd för programsamråd under perioden 6 juli 2023 - 6 oktober 2023.

Varbergs kommun har tagit fram ett förslag till program för Himle verksamhetsområde och intilliggande bostadsområde. Programområdet ligger cirka 7 kilometer sydöst om centrala Varberg, i direkt anslutning till motorvägsavfart Himle/Björkäng. Programmet innehåller verksamhetsmark för blandande verksamheter, som till exempel lager, logiskt, industri, tillverkning, transport med mera. Programmet innehåller också ett bostadsområde med cirka 200 bostäder. Programmet föreslår också att infrastrukturen förbättras genom att en ny trafikplats anläggs strax norr om den befintliga avfarten. Även Lantmannavägen, som binder samman programområdet med de södra delarna av Varberg, föreslås bli bredare och säkrare.

Programförslaget berör samfälligheterna Varberg Spannarp s:2-3, S:6, S:14, S:15, S:23, S:34, S:39, S:42, S:44, GA:1 GA:4, GA:5, GA:9, GA:13, GA:14, Varberg Vare S:12, S:13, S:17, GA:1, GA:2, GA:4 och Varbergs Tvååkers-Ås GA:3. Programförslaget berör också markavvattningsföretag Nr:70, Nr:154/728, Nr: 179, Nr: 257/826, Nr: 522, Nr:553 och Nr:623.

Förslaget avviker från översiktsplanen och från den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet.

Genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram.

Samråd ska inte ske med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken.

Du hittar programförslaget med tillhörande underlag i Varberg växer-utställningen på Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7, Varberg, och på www.varberg.se/aktuellaplaner Länk till annan webbplats.. På webbplatsen finns även en kort film som informerar om förslaget. Materialet finns tillgängligt under perioden 6 juli – 6 oktober 2023. Samrådstiden är 13 veckor.

Om du vill lämna synpunkter på förslaget ska du göra det skriftligt under samrådstiden. Ange ditt för- och efternamn, adress, postnummer och ort tillsammans med synpunkterna. Om du är fastighetsägare, ska du även ange fastighetsbeteckning. Du lämnar dina synpunkter till byggnadsnämnden på något av följande sätt:

E-post: bn@varberg.se
Webbplats: www.varberg.se/aktuellaplaner, Tyck till om planer
Postadress: Byggnadsnämnden, Varbergs kommun, 432 80 Varberg
Besöksadress: Varberg direkt, Norra Vallgatan 14

Du är också välkommen att delta i ett möte där vi berättar mer om vad programmet innebär och hur vi tänker kring olika lösningar. På mötet kommer tjänstepersoner och berörda politiker närvara. Mötet kommer att hållas den 28 augusti kl. 18.00-19.30 i Himle bygdegård, Breidablicksvägen 6, Tvååker. Gå in på www.varberg.se/aktuellaplaner för att anmäla dig till mötet senast den 10 augusti 2023. Det går även bra att kontakta handläggare Anna Modigh på anna.modigh@varberg.se eller 0340-881 61. Under perioden 10 juli – 4 aug har vi lägre bemanning och därmed begränsad möjlighet att svara på detaljfrågor i ärendet.

Så här behandlar Varbergs kommun personuppgifter: www.varberg.se/GDPR

Senast publicerad:

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser