Kungörelse byggnadsnämnden den 8 februari 2024

Detaljplan för Briggen 4 och 6, Fregatten 3, 5 och 6 samt del av Getakärr 1:26, 9:1 och 9:14, Västerport etapp 1

Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2021 KF § 78 om att anta detaljplan för Briggen 4 och 6, Fregatten 3, 5 och 6 samt del av Getakärr 1:26, 9:1 och 9:14, Västerport etapp 1 har den 31 januari 2024 fått laga kraft.

Planområdet ligger i centrala Varberg, cirka 280 meter nordväst om Varbergs torg. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av cirka 500 bostäder med en genomsnittlig höjd för bostadsändamål av 5 våningar, lokaler för centrumändamål i gatuplan, förskola, parkeringshus, en besöksanläggning på piren samt ett hotell utmed Östra Hamnvägen.

Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen för Varbergs kommun, fördjupning för stadsområdet (2010-06-15).

Miljökonsekvensbeskrivningen visar att planförslaget inte innebär någon betydande miljöpåverkan.

Samråd har inte skett med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken.

Detaljplanen med tillhörande underlag finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret, Varberg direkt, Norra Vallgatan 14, Varberg samt på www.varberg.se Länk till annan webbplats. i den mån det inte strider mot lag eller annan författning.

Ett offentligt möte hölls den 24 april 2019 på Varbergs Teater samt den 9 maj 2019 på Lilla Teatern på Kulturhuset Komedianten i Varberg.

Den fastighetsägare eller rättighetshavare som lider skada på grund av detaljplanen kan ha rätt till ersättning. Bestämmelser om ersättning och inlösen finns i 14 kap. plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador ska väcka talan vid Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, Box 1070, 462 28 Vänersborg, senast inom två år från den dag då detaljplanen fick laga kraft eller, i vissa fall, inom två år från den dag då åtgärden utfördes. Talan får väckas senare om skadan inte rimligen kunde förutses inom tvåårsperioden.

Publicerad den:

Senast Ändrad: