Sök

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är en av kommunens tio nämnder och har det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi och utveckling. Kommunstyrelsen ser också till att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas.

I Varbergs kommun består kommunstyrelsen av tretton ledamöter och sju ersättare. Ann-Charlotte Stenkil (M) är ordförande, Tobias Carlsson (L) är 1:a vice ordförande och Jeanette Qvist (S) är 2:a vice ordförande.

Vi ansvarar för

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens angelägenheter och bevakar frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Den har det övergripande ansvaret för att mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om följs.

Kommunstyrelsen har även uppsikt över kommunens övriga nämnder och styrelser. Kommunstyrelsen ser också till att kommunen utför de uppgifter som enligt lag är en plikt för kommunen att sköta och uttalar sig i alla frågor som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för att lämna förslag till budget och leder budgetarbetet för hela kommunen. Andra ansvarsområden är ekonomistyrning och redovisning, personalfrågor, övergripande samordning och kommunplanering.

Kommunstyrelsens förvaltning sköter kommunstyrelsens dagliga verksamhet och utför den verksamhet som kommunstyrelsen beslutar om.

Övergripande mål och vision

Kommunstyrelsen har brutit ner kommunfullmäktiges mål och strategiska inriktningar och formulerat mål för den egna verksamheten. Kommunstyrelsen mål är:

  • leda och samordna för måluppfyllelse
  • hållbarhet i fokus
  • ett livskraftigt näringsliv och kommunens om stark destination
  • nytänkande och utveckling i roll och uppdrag.
ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter