Sök

Förskole- och grundskolenämnden

Förskole- och grundskolenämnden ansvar för kommunens förskolor och grundskolor.

Ansvarsområden

Förskole- och grundskolenämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, anpassad skola och fritidshem.

Politiker i förskole- och grundskolenämnden

I Varbergs kommun består förskole- och grundskolenämnden av tretton ledamöter och fem ersättare.

  • Ordförande, David Sandrén (M)
  • Vice ordförande, Jenny Bolgert (S)

I förtroendemannaregistret kan du se alla politiker som sitter i förskole- och grundskolenämnden Länk till annan webbplats.under mandatperioden 2022-2026. Under förskole- och grundskolenämnden finns ett arbetsutskott. Länk till annan webbplats.

Nämndens arbete

Nämnden beslutar om ramar och mål för verksamheterna, fördelar budget och följer regelbundet upp och utvärderar verksamheterna. I förskole- och grundskolenämndens uppdrag ingår också att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt.

Förskole- och grundskolenämndens protokoll och kallelser

Ansvarig förvaltning

Förskole- och grundskoleförvaltningen förbereder och genomför de beslut som förskole- och grundskoleförvaltningen fattar.

Förskole- och grundskolenämndens mål

Förskole- och grundskolenämnden har för perioden 2024–2027 tre nämndsmål:

  • Utbildning för alla.
  • Motivation för lärande.
  • Ledarskap för förbättring.

Behandling av personuppgifter i förskole- och grundskolenämnden

Förskole- och grundskolenämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden behandlar i sin verksamhet.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. kultur- och fritidsnämnden behandlar personuppgifter som till exempel namn, adress, e-postadress, personnummer, telefonnummer, organisationsnummer, fastighetsbeteckning och fotografier. Det förekommer även i enstaka fall att känsliga personuppgifter kommer in till och behandlas av förskole- och grundskolenämnden. Med behandling avses varje åtgärd som görs med en personuppgift. Det kan vara insamling, registrering, lagring, bearbetning, publicering eller annan spridning.

Förskole- och grundskolenämnden behandlar personuppgifter för att handlägga och fatta beslut i ärenden inom nämndens ansvarsområden.

Alla ärenden, uppdrag, anmälningar och beställningar och övriga inkomna handlingar registreras och behandlas i nämndens olika system för att kunna hanteras på ett korrekt och rättssäkert sätt.

I handläggningen ingår bland annat att kommunicera med andra parter och informera allmänheten. För handläggningen kan nämnden också komma att behöva hämta in kompletterande uppgifter från andra myndigheter och register.

För att förskole- och grundskolenämnden ska få behandla personuppgifter måste behandlingen vara nödvändig och vila på en rättslig grund. De behandlingar som görs baserar sig främst på allmänt intresse, rättslig förpliktelse eller myndighetsutövning.

I enstaka fall kan nämnden få behandla personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke, vilket innebär att den registrerade lämnat ett frivilligt samtycke till en specifik behandling,

Förutom stöd i en rättslig grund måste all behandling av personuppgifter följa de grundläggande principerna som anges i dataskyddsförordningen (GDPR). Principerna innebär bland annat att personuppgifter endast får samlas in för specifika, särskilt angivna och berättigade ändamål och endast behandlas i enlighet med dessa ändamål och att uppgifter inte får lagras längre än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen.

Vi kan komma att behöva hantera vissa personuppgifter som är att betrakta som känsliga. Vid behov kommer vi att sprida detta till dem som behöver känna till dessa uppgifter inom vår organisation, exempelvis information om allergier eller beslut om anpassningar av undervisningen. Våra skolors medicinska arbete inom elevhälsan är separerad från den pedagogiska verksamheten och regleras bland annat av hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att övrig personal på skolan inte har tillgång till den information och de personuppgifter som hanteras inom denna verksamhet.

Uppgifter om barn är särskilt skyddsvärda. Det innebär att vi generellt är varsamma i all behandling av personuppgifter i vår verksamhet.

I läroplanen för både förskola och skola har användningen och kunskapen om modern informationsteknik och digitala verktyg förstärkts. Tillgången till moderna kommunikations- och informationsverktyg betonas också i skollagen.

Molntjänster innebär att informationen lagras hos externa leverantörer och är tillgänglig för användaren över internet. Detta innebär att vissa uppgifter kan föras över till ett annat land, t.ex. utanför Europa. Vi går dock igenom säkerheten i de digitala verktygen innan de används och har rutiner för hur de ska användas. Vi har även avtal med de företag som tillhandahåller de digitala tjänsterna och de får endast behandla personuppgifterna enligt våra instruktioner och inte använda uppgifterna för egna ändamål. De är även skyldiga att skydda personuppgifterna i enligthet med GDPR.

Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar som finns hos förskole- och grundskolenämnden. Detta under förutsättning att handlingarna inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Bland annat får en personuppgift inte lämnas ut enligt OSL om det kan antas att den som begär ut uppgiften kommer behandla den på ett sätt som strider mot GDPR.

Även om GDPR inte hindrar att förskole- och grundskolenämnden lämnar ut allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess, krävs det att GDPR följs om utlämnandet sker digitalt. Personuppgifter som lämnas ut digitalt måste till exempel skyddas genom lämpliga säkerhetsåtgärder.

Allmänheten har rätt att ta del av dina personuppgifter i de fall de ingår i allmänna handlingar och uppgifterna inte är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

I vissa fall använder sig förskole- och grundskolenämnden av personuppgiftsbiträden, vilka bara får behandla uppgifter för vissa bestämda ändamål och enligt instruktioner som nämnden lämnat för behandlingen. Nämnden använder personuppgiftsbiträden för olika typer av IT-tjänster.

Övriga som tar del av dina personuppgifter är de anställda, konsulter och förtroendevalda som behöver det för att kunna utföra sitt arbete. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till parter, sakägare, remissinstanser, myndigheter och allmänheten i den utsträckning det behövs för handläggningen eller då det annars krävs enligt lag. Om mottagaren bor eller finns utanför EU/EES-området, kan det innebära att nämnden behöver överföra dina personuppgifter till tredje land.

Förskole- och grundskolenämnden sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som ska gallras respektive bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar. Detta eftersom nämnden enligt arkivlagstiftningen är skyldig att bevara allmänna handlingar såvida det inte finns ett beslut om gallring.

Förskole- och grundskolenämndens dokumenthanteringsplan beskriver hur nämndens handlingar ska hanteras i fråga om förvaring, bevarande och gallring och utgör det grundläggande beslutet för gallring av handlingar i verksamheten. Härutöver stadgas i ett separat gallringsbeslut att handlingar av tillfällig eller ringa betydelse ska gallras vid inaktualitet.

Som registrerad har du flera rättigheter och du har också rätt att klaga på förskole- och grundskolenämndens personuppgiftshantering till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är Sveriges nationella tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Rätt till information – Du kan begära att få ett besked om huruvida nämnden behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få ett så kallat registerutdrag tillsammans med viss närmare information. Om det skulle inträffa en personuppgiftsincident och den sannolikt leder till en hög risk för dina rättigheter och friheter, kommer du att få information om incidenten så att du kan vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Rätt till rättelse – Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du också begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

Rätt att göra invändningar – När nämnden behandlar personuppgifter inom ramen för sin myndighetsutövning eller för att kunna utföra andra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.

Rätt till begränsning – Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa nämnden från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra myndigheten från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.

Rätt till radering – Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. När dina personuppgifter behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller när de framgår av en allmän handling har nämnden ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Rätt att flytta dina personuppgifter – Om nämnden behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att återkalla samtycke – Om nämnden behandlar personuppgifter om dig baserat på ett uttryckligt samtycke från dig har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Länk till annan webbplats.

Om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor om förskole- och grundskolenämndens personuppgiftsbehandlingar kan du skicka e-post till fgn@varberg.se eller ringa Varberg direkt på telefon 0340-880 00.

Det går också bra att kontakta kommunens dataskyddsombud på dataskyddsombud@varberg.se eller 0300-83 40 66.

Läs mer om dataskydd och om hur Varbergs kommun hanterar dina personuppgifter på www.varberg.se/GDPR. Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Förskole- och grundskolenämnden

E-post: fgn@varberg.se

Telefon: 0340-880 00 (via kontaktcenter)

Besöksadress: Östra Långgatan 14

Självservice & blanketter