Sök

Socialnämnden

Socialnämnden är en av Varbergs kommuns tio nämnder. Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre- och funktionshindrade samt stöd, rådgivning och andra insatser till barn, ungdomar och vuxna.

Socialnämnden består av tretton ledamöter och fem ersättare. Från och med 2015 är Erland Linjer (M) ny ordförande och Turid Ravlo-Svensson (S) vice ordförande.

Vi ansvarar för

Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre- och funktionshindrade samt stöd, rådgivning och andra insatser till barn, ungdomar och vuxna.

Du som har blivit äldre behöver kanske extra hjälp för att kunna bo kvar hemma eller önskar söka plats på ett äldreboende. Har du en funktionsnedsättning kan du hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv. Även du som är barn eller förälder och behöver råd, stöd eller annan hjälp kan vända dig till olika verksamheter som finns inom nämndens ansvarsområde. Rådgivning och stöd kan också till exempel handla om ekonomiskt stöd, hjälp vid missbruk eller vid våld eller hot.

Nämnden har två utskott, ett arbets- och planeringsutskott och ett socialt utskott. Arbets- och planeringsutskottets bereder alla ärenden som ska beslutas av socialnämnden men har även viss egen beslutanderätt exempelvis vad gäller tillstånd att servera alkohol på restauranger.

Sociala utskottet behandlar individärenden i de fall då tjänstemännen inte får fatta beslut. Socialnämnden sammanträder en gång per månad och utskotten sammanträder två gånger per månad.

Övergripande mål:

   • Insatser ska utformas så att personer med psykisk ohälsa upplever ökad trygghet och meningsfullhet.
   • Socialnämnden ska bidra till att den psykiska hälsan hos ungdomar/unga vuxna ska stärkas.
   • Personer som bor på särskilt boende ska uppleva ökad trygghet och nöjdhet med sitt boende.
   • Patientsäkerheten och känslan av trygghet ska öka för personer inom kommunal hälso- och sjukvård.
   • Socialförvaltningens behov av kompetens och personal ska tryggas.
   ikon

   Kontakta oss

   Nämndskansliet

   Birger Svenssons väg 26

   0340-883 41

   sn@varberg.se

   Självservice & blanketter