Sök

Revisorer

Revisorernas uppgift är att kontrollera att alla kommunens räkenskaper sker i överensstämelse med gällande kommunal revision och reglemente.

De granskningar som revisorerna gör identifierar problem, föreslår omprövningar av pågående verksamheter och ger förslag på förbättringar. Kommunen har nio revisorer och de utses av kommunfullmäktige.

Revisorernas uppgift

Revisorernas uppgift är att årligen granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna och styrelserna är tillräcklig. Granskningarna dokumenteras i revisionsrapporter, vilka blir offentliga då de översänds till berörda nämnder och styrelser. Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheterna i kommunens bolag.

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till kommunfullmäktige. I revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i företagen – med granskningsrapport och revisionsberättelse.

Revisorernas organisation

Kommunen har nio revisorer, som är utsedda av kommunfullmäktige. Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och ersättare till kommunens aktiebolag och revisorer med ersättare i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag.

Revisorernas sakkunniga biträde

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Kommunen har avtal med KPMG AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

ikon

Kontakta oss

Kommunrevisorerna

Självservice & blanketter