Sök

Så fattar kommunen beslut

Här kan du läsa om hur det går till när beslut fattas i kommunen, från det att ärendet kommer in till det att det avslutas. 

Ett ärende kommer in

Ett ärende kommer in. Ett ärende kan vara en skrivelse från någon myndighet, ett företag, en privatperson, en tjänsteman, från en förvaltning eller från någon annan nämnd i kommunen. Det kan exempelvis vara en remiss från en statlig myndighet där de ber kommunen att komma med synpunkter på en lagändring, en utredning eller en detaljplan. 

Ett exempel på vad som beslutas i kommunfullmäktige är kommunens budget.

Registrering

Ärendet registreras i kommunens diarium och får ett unikt diarienummer samt stämplas med ankomstdatum. Diarienumret används för att hålla reda på ärendena som registreras, underlätta sökning samt för att det ska gå att se vilka ärenden som kommit in till kommunen.

Beredning

Beredning av ärendet betyder att underlag för beslut tas fram. Det innebär till exempel att bakgrund till ärendet, förvaltningens yttrande och förslag till beslut lämnas till nämnden för ställningstagande. Det är tjänstemän från nämndens förvaltning som bereder ärendena för nämnden.

Sammanträde

Den aktuella nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet.

Beslut och protokoll

Ett sammanträdesprotokoll för sammanträdet skrivs och justeras.

Expediering, arkivering

Beslutet expedieras till de som är berörda av beslutet. Ärendet avslutas och arkiveras.

Eventuell fortsatt process

Om beslutet till exempel innebär vidare åtgärd eller nytt uppdrag kan processen starta om från början.

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter