Misstanke om barn som far illa

Kontakta kommunens socialtjänst om du misstänker att ett barn i din närhet far illa. Du kan alltid vända dig till socialtjänsten för att få råd i frågor som rör barn och ungdomar, innan du gör en anmälan.

Du kan göra en orosanmälan via vår e-tjänst eller via telefon. Socialtjänsten är skyldiga att göra en bedömning av anmälan inom 14 dagar, för att avgöra om en utredning ska inledas.

Vid akut situation

Om du bedömer situationen som akut, ring in din anmälan. Om du behöver göra en anmälan utanför kontorstid nås socialjouren i Halland via samhällets larmnummer 112.

Kontakt
Mottagningsgruppen
Telefontid: vardagar kl 9-12 och 13-15

Misstanke om övergrepp

Barn kan fara illa av många olika anledningar. Det kan exempelvis röra sig om missbruk eller psykisk ohälsa hos föräldrar, våld i hemmet eller att barnet inte får sina behov tillgodosedda. Det kan också vara barnet själv som har ett ogynnsamt beteende.

Vid misstanke om våld eller övergrepp, kan det vara nödvändigt att inte informera föräldrarna om dina misstankar. Detta tillvägagångssätt kan skydda barnet, och ger både föräldrar och barn rättssäkerhet. I de flesta andra fall är det ofta bättre att tala om för barnets förälder att en anmälan kommer att göras. Då kan ett möte bokas in med både anmälaren, förälder och socialtjänsten. Om du är osäker på hur du ska göra, kontakta mottaget.

Skyldighet att anmäla

Du som arbetar i verksamheter som berör barn och unga, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten har anmälningsskyldighet enligt lag. Skyldigheten gäller om du vet, misstänker eller oroar dig för att ett barn kan fara illa. Socialtjänsten bedömer sedan barnets situation och utreder vid behov. Du behöver alltså inte vara säker på att barnet far illa. Du kan även ringa Mottaget för att få råd gällande om en anmälan ska göras eller inte.

I ett brådskande skede kan du först lämna informationen muntligt, för att senare komplettera med en skriftlig anmälan.

Möjlighet att anmäla anonymt

För dig som inte omfattas av anmälnings- och uppgiftsskyldighet finns möjlighet att tala om barnets namn och uppgifter om anmälan men inte ditt eget namn. Observera att det inte går att kräva anonymitet om du redan sagt ditt namn. Om det finns risk för exempelvis våld mot dig som anmäler finns dock möjlighet att sekretessbelägga ditt namn och de uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig.

Efter anmälan

När en anmälan inkommit görs en första bedömning av barnets situation. Denna bedömning ska göras inom 14 dagar. I detta skede informeras barn och vårdnadshavare om inkommen anmälan. Därefter fattas beslut om utredning ska inledas, eller inte.

En utredningsplan tas fram för att beskriva vilka frågor som ska besvaras, vilka personer som ska kontaktas, samt tidsplan.

Vid en utredning är två socialsekreterare ansvariga och går tillsammans med familjen igenom vad som lett fram till utredningen och vilka frågor som är viktiga att få svar på. En utredning ska vara färdig inom fyra månader om det inte finns särskilda omständigheter.

Publicerad den:

Senast Ändrad: