Ansökan om stöd och hjälp till dig med funktionsnedsättning

Här kan du läsa mer om hur du med en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och hjälp. Det kan till exempel vara ledsagning, kontaktperson, korttidsvistelse eller daglig verksamhet.

Du som har en funktionsnedsättning, och har behov av stöd och service har rätt att få det från kommunen, för att kunna leva ett bra liv med möjlighet att aktivt delta i samhället. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov.

Så ansöker du​

Du kan ansöka via telefon, blankett eller vår e-tjänst. Om du vill ansöka via e-tjänsten behöver du e-legitimation eller mobilt bank-id. En anhörig eller legal företrädare kan hjälpa dig med ansökan, om de använder din e-legitimation eller ditt mobila bank-id.

Möte med handläggare

Efter att du skickat in din ansökan kommer en handläggare träffa dig för att kunna göra en utredning av dina behov. Mötet kan vara ett hembesök hos dig. Vid mötet samtalar du och handläggaren om vad du klarar själv och vad du behöver hjälp med. Handläggaren behöver även inhämta intyg och uppgifter från annan huvudman.

Utredning och beslut

Efter mötet gör handläggaren en utredning av dina behov. I utredningen prövas först din personkretstillhörighet. Det betyder att handläggaren utreder om du tillhör och därmed kan ta del insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Om du tillhör en av lagens personkretsar bedömer handläggaren om du har behov av den sökta insatsen.

Du får hem ett skriftligt beslut på din ansökan. I beslutet framgår vilka insatser som du fått  och vilka insatser du fått avslag på. Om behovet ändras kan du när som helst ansöka igen. Vid ett avslag kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Om du vill ha hjälp med att överklaga ditt beslut, kontakta din handläggare.

Insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska ge dig med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvilkor samtidigt som du får den hjälp du behöver i det dagliga livet.

LSS gäller för:

  • Dig med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Dig med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.
  • Dig med varaktiga och stora funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som medför stora svårigheter för dig att leva ett självständigt liv i din vardag. Det medför också ett omfattande behov av stöd och service.

Du kan bland annat få stöd som: personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar, bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad för vuxna samt daglig verksamhet.

Du kan också få insatsen råd och stöd som är ett komplement till de insatser som sjukvården erbjuder, till exempel i form av habilitering och rehabilitering. Läs mer om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Länk till annan webbplats. hos Region Halland.

Individuell plan/samordnad individuell plan

Du som får insatser erbjuds att en individuell plan/samordnad individuell plan upprättas. I en sådan plan samordnas och dokumenteras beslutade och planerade insatser tillsammans med dig. Planen ska utgå från dina egna önskemål och kan omfatta flera insatser från en eller flera huvudmän. Syftet med planen är att stärka din rätt till inflytande över de insatser som ges.

Insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL

Här är även några av insatserna du kan söka enligt Socialtjänstlagen:

  • Boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning och personer som ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS.
  • Sysselsättning för psykiskt funktionshindrade
  • Bostad med särskild service/psykiatri
  • Hjälp i hemmet/hemtjänst
  • Trygghetslarm
  • Särskilt boende (äldreomsorg)

Publicerad den:

Senast Ändrad: