Föreningsbidrag för lokaler och anläggningar inom idrotts- och fritidsområdet

Ideella föreningar utgör basen i idrotts- och fritidsverksamheten. En ideell förening kan söka föreningsbidrag och stöd i olika former hos kommunen. Målet med de kommunala bidragen är att stödja föreningarnas verksamhet genom att täcka en del av den totala kostnaden.

Är din förening verksam och registrerad i Varbergs kommun kan ni söka bidrag för lokaler och anläggningar.

För att en förening ska kunna söka föreningsbidrag måste både allmänna och särskilda bestämmelser uppfyllas.

Kommunala bidrag ges i huvudsak till ideella föreningar, men det finns också stödformer som kan sökas av andra organisationer, grupper eller privatpersoner. För att kunna söka stöd från kultur- och fritidsnämnden finns ett antal grundläggande kriterier som måste vara uppfyllda. Dessa sammanställs under rubrikerna nedan:

Värdegrund och demokrativillkor

 • Verksamheten ska genomsyras av en tydlig värdegrund som tar sin utgångspunkt i allas lika värde och vara öppen för dem som avser att följa föreningens och organisationens syfte och ändamål
 • Verksamheten ska respektera demokratins grundläggande villkor, vilket betyder att bidrag inte får lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten:
 1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter
 2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde
 3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges
  i 1 eller 2, eller;
 4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket

Bidragsgrunder

 • Verksamhet som får bidrag ska i huvudsak bedrivas inom Varbergs kommungränser
 • Verksamhet som får bidrag från Varbergs kommun ska vara till nytta för allmänheten. Medlemmarna ska inte ha någon ekonomisk vinning
 • Förening som får bidrag ska finnas i Varbergs kommuns föreningsregister
  o Föreningsuppgifterna ska uppdateras årligen av föreningen
  o Bidragssökande förening ska årligen lämna in sina årsmöteshandlingar
 • De kommunala medlen avser att vara en hjälp till självhjälp där bidragen avser att täcka en del av de totala kostnaderna
 • Bidragssökande förening eller organisation ska ha sådan stabilitet och omfattning att ett kommunalt stöd kan motiveras

Redovisning och uppföljning

 • Bidragsmottagande förening eller organisation ska ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning om detta krävs
 • Lämnande av felaktiga uppgifter kan medföra återbetalningsskyldighet av utbetalat bidrag
 • För en bidragstagande förening eller annan organisation med denna riktlinje gäller att man ska följa allmänna eller särskilda bestämmelser annars kan kultur- och fritidsnämnden ompröva beslutet.
 • Erhållna projektmedel skall i de fall de inte används återbetalas

Övrigt

 • Bidragssökande verksamhet ska följa de anvisningar som finns för ansökan och redovisning på varberg.se under respektive bidrag och stöd
 • Undantag från bestämmelserna kan i särskilda fall beslutas av kultur- och fritidsnämnden i Varbergs kommun.

Bidragsberättigad förening

 • Bidrag inom idrotts- och fritidsområdet kan endast sökas av föreningar som är verksamma och registrerade i Varbergs kommun. Bidrag kan ej sökas av sektion eller distriktsorganisation
 • Bidragssökande barn- och ungdomsförening ska kunna redovisa minst tio medlemmar i åldern 7 - 25 år. Dessutom ska föreningen ha minst 20 aktiviteter per år
 • Bidragssökande förening med seniorverksamhet ska kunna redovisa minst tio medlemmar i åldern 65 år och äldre
 • Bidragssökande förening för personer med funktionsnedsättning ska kunna redovisa minst 10 medlemmar, i alla åldrar.

Barn- och ungdomsverksamhet

 • Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet uppmanas att jobba för att aktivt rekrytera barn och ungdomar till sina verksamheter. Verksamheterna uppmanas även rikta sig till flera åldersintervaller
 • Idrottsföreningen ska verka för att barnens idrottsutövande är lekfullt, allsidigt och bygger på barnens egna behov och förutsättningar. Det betyder att barnidrotten, för barn upp till 12 år, är befriad från elitsatsningar, urval och utslagning
 • Barn upp till 12 års ålder ska ha rätt att delta i det pojk-, flick- eller mixade lag som de önskar
 • Idrottsföreningen ska se till att övergången mellan barn- och ungdomsidrotten sker successivt och tar hänsyn till individens olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt. Med ungdomsidrott avses idrott vid 13 - 25 års ålder
 • Verksamheten för barn i föreningen ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Utifrån detta ska ledarutbildningen i föreningen prioriteras. Föreningen har ett stort ansvar för att de ledare som rekryteras är lämpade för att arbeta med barn och unga

Övrigt

 • De kommunala bidragen avser att vara en hjälp till självhjälp. Medlemmarna ska därför själva bidra genom att betala en skälig medlemsavgift samt att i övrigt på andra sätt medverka till stödjande av föreningens ekonomi. Bidragen avser att täcka en del av de totala kostnaderna
 • Aktiviteterna ska vara alkohol- och drogfria.

Bidrag som går att söka

Lokal- och anläggningsbidrag kan beviljas till föreningar som

 • har fått lokalt aktivitetsstöd beviljat (minst 20 redovisade tillfällen)
  och
 • äger eller hyr lokal/anläggning som inte omfattas av de kommunala subventionerade hyrestaxorna.

Aktivitetssumma

Summan räknas fram baserat på

 1. antalet medlemmar i bidragsberättigad ålder som föreningen har (föreningar med barn- och ungdomsverksamhet åldersgruppen 7 - 25 år, föreningar för personer med funktionsnedsättning, oavsett ålder)
  samt
 2. redovisade aktiviteter för det kommunala aktivitetsstödet föregående år.

Summan av medlemsantalet och aktiviteterna slås ihop och multipliceras sedan
med 42,60 kronor.

Grundsumma

Resterande del av lokal- och anläggningsbidraget betalas ut i slutet av året när
alla ansökningar har kommit in och fördelas enligt följande:

 • 48,5 % går till ersättning per kvadratmeter och år i täckt och uppvärmd lokal med regelbunden städning. Exempel på sådan lokal är omklädningsrum, duschar, bastu, klubblokaler, samlingssalar, kök, korridorer, expeditioner (ej förrådsutrymmen).
 • 37,5 % går till ersättning per kvadratmeter gräsyta för fotbollsplaner och greener för golf.
 • 11 % går till ersättning per kvadratmeter paddock och tennisplaner utomhus.
 • 3 % går till ersättning per kvadratmeter ridhusmanege.

Maxbelopp

Bidragets storlek är max 85 % av föreningens totala lokal- och anläggningskostnader.

Ansökan

Ansökan görs efter föreningens årsmöte, dock senast den 1 december. Till ansökan bifogas verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och protokoll från årsmöte.

Ansökan får omfatta kostnader för hyra, värme, el, vatten, renhållning, försäkring och löpande underhåll för lokalen/anläggningen.

Har föreningen sökt och fått investeringsbidrag beviljat för löpande underhåll kan detta inte tas med i ansökan, se investeringsbidrag (länk), ej heller om bidrag erhållits från annan finansiär.

Avdrag ska göras för hyresintäkter och eventuellt andra intäkter för lokalen/anläggningen.

Hur ansöker man?

Ansökan görs i Interbook Go Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det finns en lathund framtagen för att göra en bidragsansökan.

Bidraget kan sökas av föreningar med egen lokal/anläggning. Bidraget ska vara ett stöd för nyanläggning, reparation eller inventarier som är knutna till anläggningen.

Villkor

 • Bidraget kan inte sökas retroaktivt
 • Beviljat investeringsbidrag kan inte tas upp i ansökan om lokal- och anläggningsbidrag
 • Ansökan ska innehålla beskrivning av objektet, kostnadskalkyl. Även beskrivning av föreningens ideella insats samt om andra finansiärer finns ska skickas in
 • Bidraget betalas ut när verifikationer på gjorda utlägg redovisats till förvaltningen, dock senast 1 december innevarande år.

Så ansöker du

Ansökan görs senast den 31 oktober, året innan genomförande. Ansökan prövas enskilt.

Ansökan görs i Interbook Go Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det finns en lathund Pdf, 330 kB, öppnas i nytt fönster. framtagen för att göra en bidragsansökan.

Bidrag för oförutsedda kostnader som inte ryms inom övriga bidragsformer.

Villkor

• Kan sökas av förening med egen lokal/anläggning

Så ansöker du

Ansökan görs löpande under året, dock senast 1 december. Ansökan prövas enskilt.

Bidrag ges till kostnader för orienteringsklubbars kartframställan.

Villkor

 • Kostnaderna ska styrkas
 • Bidrag ges för 85 % av kostnaderna, dock max 50 000 kr

Så ansöker du

Ansökan görs senast den 31 oktober. Bidraget utbetalas i januari nästkommande år.

Ansökan göras i Interbook Go Länk till annan webbplats.. Det finns en lathund framtagen för att göra en bidragsansökan.

Bidrag till fasta kostnader för samlingslokaler och bygdegårdar som hyrs ut till grupper och enskilda.

Villkor

 • Samlingslokaler och bygdegårdar ska hyras ut till skäliga priser och villkor
 • Lokalerna kan hyras ut till grupper och enskilda
 • Verksamhet som bedrivs i hyrd lokal omfattas av värdegrund och demokrativillkor i allmänna bestämmelser

Driftsbidrag

Bidrag ges enligt:

 • 50% av bygdegårdens/samlingslokalens fasta kostnader. Till fasta kostnader räknas uppvärmning, el, vatten och avlopp, sophämtning.
 • 50% av underhåll av fastigheten (max 20 000kr)
 • 50% av inköp av inventarier (max 10 000kr)

Lokalyta

Efter att driftsbidraget betalats ut och ansökningstiden passerat fördelas resterande pengar per kvadratmeter aktiv lokalyta. Med aktiv yta avses samtlig yta, förrådsutrymmen borträknat.

Så ansöker du

Ansökan görs senast den 30 september.

Ansökan görs i Interbook Go. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det finns en lathund för hjälp och stöd vid ansökan.

Investeringsbidrag

Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad ger staten bidrag genom Boverket.

 • Staten står för 50 % av kostnaden,
 • kommunen för 30 % av kostnaden och
 • föreningen för 20 % av kostnaden.

Föreningen får inte ta lån till förbättringar av samlingslokal/bygdegård utan godkännande av kommunen.

Ansökan

Ansökan görs på e-tjänst som finns via www.boverket.se Länk till annan webbplats.. Samma blankett används både till Boverket och till kommunen.

Kultur- och fritidsnämnden bereder ärendet innan beslut tas av kommunfullmäktige.

Publicerad den:

Senast Ändrad: