Föreningsbidrag för verksamhet inom idrotts- och fritidsområdet

Är din förening verksam och registrerad i Varbergs kommun kan ni söka bidrag för er verksamhet.

För att en förening ska kunna söka föreningsbidrag måste både allmänna och särskilda bestämmelser uppfyllas.

Riktlinje för kommunala bidrag avseende kultur- och fritidsverksamhetens verksamhetsområden Pdf, 429.7 kB.

Kommunala bidrag ges i huvudsak till ideella föreningar, men det finns också stödformer som kan sökas av andra organisationer, grupper eller privatpersoner. För att kunna söka stöd från kultur- och fritidsnämnden finns ett antal grundläggande kriterier som måste vara uppfyllda. Dessa sammanställs under rubrikerna nedan:

Värdegrund och demokrativillkor

 • Verksamheten ska genomsyras av en tydlig värdegrund som tar sin utgångspunkt i allas lika värde och vara öppen för dem som avser att följa föreningens och organisationens syfte och ändamål
 • Verksamheten ska respektera demokratins grundläggande villkor, vilket betyder att bidrag inte får lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten:
 1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter
 2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde
 3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges
  i 1 eller 2, eller;
 4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket

Bidragsgrunder

 • Verksamhet som får bidrag ska i huvudsak bedrivas inom Varbergs kommungränser
 • Verksamhet som får bidrag från Varbergs kommun ska vara till nytta för allmänheten. Medlemmarna ska inte ha någon ekonomisk vinning
 • Förening som får bidrag ska finnas i Varbergs kommuns föreningsregister
  o Föreningsuppgifterna ska uppdateras årligen av föreningen
  o Bidragssökande förening ska årligen lämna in sina årsmöteshandlingar
 • De kommunala medlen avser att vara en hjälp till självhjälp där bidragen avser att täcka en del av de totala kostnaderna
 • Bidragssökande förening eller organisation ska ha sådan stabilitet och omfattning att ett kommunalt stöd kan motiveras

Redovisning och uppföljning

 • Bidragsmottagande förening eller organisation ska ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning om detta krävs
 • Lämnande av felaktiga uppgifter kan medföra återbetalningsskyldighet av utbetalat bidrag
 • För en bidragstagande förening eller annan organisation med denna riktlinje gäller att man ska följa allmänna eller särskilda bestämmelser annars kan kultur- och fritidsnämnden ompröva beslutet.
 • Erhållna projektmedel skall i de fall de inte används återbetalas

Övrigt

 • Bidragssökande verksamhet ska följa de anvisningar som finns för ansökan och redovisning på varberg.se under respektive bidrag och stöd
 • Undantag från bestämmelserna kan i särskilda fall beslutas av kultur- och fritidsnämnden i Varbergs kommun.

Bidragsberättigad förening

 • Bidrag inom idrotts- och fritidsområdet kan endast sökas av föreningar som är verksamma och registrerade i Varbergs kommun. Bidrag kan ej sökas av sektion eller distriktsorganisation
 • Bidragssökande barn- och ungdomsförening ska kunna redovisa minst tio medlemmar i åldern 7 - 25 år. Dessutom ska föreningen ha minst 20 aktiviteter per år
 • Bidragssökande förening med seniorverksamhet ska kunna redovisa minst tio medlemmar i åldern 65 år och äldre
 • Bidragssökande förening för personer med funktionsnedsättning ska kunna redovisa minst 10 medlemmar, i alla åldrar.

Barn- och ungdomsverksamhet

 • Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet uppmanas att jobba för att aktivt rekrytera barn och ungdomar till sina verksamheter. Verksamheterna uppmanas även rikta sig till flera åldersintervaller
 • Idrottsföreningen ska verka för att barnens idrottsutövande är lekfullt, allsidigt och bygger på barnens egna behov och förutsättningar. Det betyder att barnidrotten, för barn upp till 12 år, är befriad från elitsatsningar, urval och utslagning
 • Barn upp till 12 års ålder ska ha rätt att delta i det pojk-, flick- eller mixade lag som de önskar
 • Idrottsföreningen ska se till att övergången mellan barn- och ungdomsidrotten sker successivt och tar hänsyn till individens olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt. Med ungdomsidrott avses idrott vid 13 - 25 års ålder
 • Verksamheten för barn i föreningen ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Utifrån detta ska ledarutbildningen i föreningen prioriteras. Föreningen har ett stort ansvar för att de ledare som rekryteras är lämpade för att arbeta med barn och unga

Övrigt

 • De kommunala bidragen avser att vara en hjälp till självhjälp. Medlemmarna ska därför själva bidra genom att betala en skälig medlemsavgift samt att i övrigt på andra sätt medverka till stödjande av föreningens ekonomi. Bidragen avser att täcka en del av de totala kostnaderna
 • Aktiviteterna ska vara alkohol- och drogfria.

Bidrag som går att söka

Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) kan sökas av

 • föreningar som redovisar ungdomsverksamhet i åldern 7 till 25 år
 • föreningar för personer med funktionsnedsättning
 • övriga föreningar med pensionärsverksamhet enligt nedanstående villkor.

Barn- och ungdomsföreningar

Bidrag utgår med en fast summa, 90 kr per aktivitet, och en rörlig summa per deltagare baserat på totala antalet redovisade deltagare.

Bidrag kan sökas av föreningar som redovisar ungdomsverksamhet i åldern 7 till 25 år eller som har verksamhet för personer med funktionsnedsättning, oavsett ålder.

Föreningar för personer med funktionsnedsättning

Bidrag utgår med en fast summa, 90 kr per aktivitet, och en rörlig summa per deltagare baserat på totala antalet redovisade deltagare.

Stöd kan sökas för alla medlemmar, oavsett ålder.

Pensionärsverksamhet

Bidrag utgår med en rörlig summa per aktivitet baserat på totala antalet redovisade aktiviteter. Förening som bedriver pensionärsverksamhet inom föreningen har rätt att söka bidrag för denna verksamhet.

Bidrag kan sökas för medlemmar som fyller 65 år innevarande år eller äldre. Bidrag ges enbart till aktiviteter särskilt riktade mot målgruppen.

Villkor

 • För en bidragsberättigad aktivitet krävs:
  - minst tre och max 30 deltagare
  - att aktiviteten varar minst en timme med gemensam samling och avslutning
  - att aktiviteten är planerad och beslutad av styrelse, sektion eller medlemsmöte
  - att aktiviteten genomförs i föreningens regi
  - att aktiviteten/gruppen har minst en ledare (ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare en gång per dag)
  - bidrag ges en gång per dag och deltagare inom samma förening.
 • Bidrag utbetalas inte till studiecirklar anordnade av studieförbund
 • Bidrag utbetalas inte till kommersiella arrangemang i föreningens regi, exempelvis bingo, dans, basar med mera
 • Ledare får inte vara ledare för flera grupper under samma timme

Så ansöker du

Ansökan görs två gånger per år

 • senast 28 februari (för period 1/7 - 31/12) och
 • senast 28 augusti (för period 1/1 - 30/6)

Föreningar kan bli uttagna för kontroll och stickprov.

 • Idrottsföreningar närvarorapporterar och ansöker digitalt i Riksidrottsförbundets system IdrottOnline Länk till annan webbplats..  

  Föreningen måste vara ansluten till IdrottOnline.  Föreningen närvarorapporterar på personnivå i IdrottOnline och därefter skapas en kommunfil som sedan importeras i kommunens system Aktivitetsstöd.
 • Seniorverksamhetsföreningar närvarorapporterar och ansöker digitalt i kommunens system Närvaro Go Länk till annan webbplats..
 • Övriga föreningar närvarorapporterar och ansöker digitalt i kommunens system Närvaro Go Länk till annan webbplats..

Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) kan sökas av

 • föreningar som redovisar ungdomsverksamhet i åldern 7 till 25 år
 • föreningar för personer med funktionsnedsättning och
 • övriga föreningar med seniorverksamhet enligt nedanstående villkor.

Barn- och ungdomsföreningar

Bidrag kan sökas av föreningar som redovisar ungdomsverksamhet i åldern 7 till 25 år eller som har verksamhet för personer med funktionsnedsättning, oavsett ålder.

Bidrag utgår med en fast summa, 90 kr, per aktivitet och en rörlig summa per deltagare baserat på totala antalet redovisade deltagare.

 • För åldersgruppen 7 till 9 år är taket för bidragsberättigat deltagande tre aktiviteter per idrott och vecka
 • För åldersgruppen 10 till 25 år är taket för bidragsberättigat deltagande fem aktiviteter per idrott och vecka

Ersättningsnivån är högst för de första två aktiviteterna per individ och vecka, efter det blir nivån lägre.

Föreningar för personer med funktionsnedsättning

Bidrag utgår med en fast summa per aktivitet 90 kr, och en rörlig summa per deltagare baserat på totala antalet redovisade deltagare.

Stöd kan sökas för alla medlemmar, oavsett ålder.

Seniorverksamhet

Bidrag utgår med en rörlig summa per aktivitet baserat på totala antalet redovisade aktiviteter. Förening som bedriver seniorverksamhet inom föreningen har rätt att söka bidrag för denna verksamhet.

Bidrag kan sökas för medlemmar som fyller 65 år innevarande år eller äldre. Bidrag ges enbart till aktiviteter särskilt riktade mot målgruppen.

Villkor

 • För en bidragsberättigad aktivitet krävs:
  - minst tre och max 30 deltagare
  - att aktiviteten varar minst en timme med gemensam samling och avslutning
  - att aktiviteten är planerad och beslutad av styrelse, sektion eller medlemsmöte
  - att aktiviteten genomförs i föreningens regi
  - att aktiviteten/gruppen har minst en ledare (ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare en gång per dag). Ledare får inte vara ledare för flera grupper under samma timme
  - bidrag ges en gång per dag och deltagare inom samma förening
 • Förening inom kulturområdet som erhåller någon form av kulturstöd, kan ej söka lokalt aktivitetsstöd för sin verksamhet
 • Bidrag utbetalas inte till studiecirklar anordnade av studieförbund
 • Bidrag utbetalas inte till kommersiella arrangemang i föreningens regi, exempelvis bingo, dans, basar med mera
 • Föreningar kan bli uttagna för kontroll och stickprov

Så ansöker du

Ansökan görs två gånger per år

 • senast 28 februari (för period 1/7 - 31/12) och
 • senast 28 augusti (för period 1/1 - 30/6)
 • Idrottsföreningar närvarorapporterar och ansöker digitalt i Riksidrottsförbundets system IdrottOnline Länk till annan webbplats..  

  Föreningen måste vara ansluten till IdrottOnline.  Föreningen närvarorapporterar på personnivå i IdrottOnline och därefter skapas en kommunfil som sedan importeras i kommunens system Aktivitetsstöd.
 • Seniorverksamhetsföreningar närvarorapporterar och ansöker digitalt i kommunens system Närvaro Go Länk till annan webbplats..
 • Övriga föreningar närvarorapporterar och ansöker digitalt i kommunens system Närvaro Go Länk till annan webbplats..

Bidrag till föreningar för personer med funktionsnedsättning.

Villkor

 • Bidraget baseras på antal medlemmar, oavsett ålder, registrerade vid senaste årsmötet
 • Föreningen ska ha minst 10 medlemmar och redovisat minst 20 aktiviteter föregående år

Så ansöker du

Ansökan görs efter årsmöte, dock senast den 31 december (för period 1/1 - 31/12). Bidraget utbetalas i januari nästkommande år.

Ansökan görs i Interbook Go Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det finns en lathund Pdf, 330 kB, öppnas i nytt fönster. framtagen för att göra en bidragsansökan.

Bidrag till verksamhet för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet inom idrotts- och fritidsområdet som inte uppfyller villkoren för andra bidragsformer, exempelvis lokalt aktivitetsstöd (LOK-stödet).

Villkor

 • Föreningen ska ha löpande verksamhet under året eller omfattande verksamhet del av året
 • Bidraget handläggs i dialog med kultur- och fritidsförvaltningen

Så ansöker du

Ansökan görs löpande under året, senast 1 december. Ansökan prövas enskilt.

Kontakta Varberg direkt med en kort beskrivning av verksamhet och kontaktuppgifter så återkopplar kultur- och fritidsförvaltningen för vidare dialog.

Bidrag till projekt inom idrotts- och fritidsområdet som är avgränsat från den löpande verksamheten.

Villkor

 • Projektbidrag kan sökas för projekt som planeras i föreningens regi
 • Ett projekt ska vara avgränsat från ordinarie verksamhet, ha ett preciserat mål och syfte, ett tydligt start- och slutdatum samt ha en fastställd budget. Det ska tydligt framgå vem som är projektägare
 • Aktiviteter som genomförs inom projektet, kan ej ligga till grund för ansökan om lokalt aktivitetsstöd
 • Om de grundläggande förutsättningarna för bidraget ändras eller om inte alla medel nyttjas under projektets gång ska kultur- och fritidsförvaltningen omgående kontaktas för eventuell justering eller återbetalning av utbetalat bidrag
 • Projektbidrag ges ej till politiska partier, religiösa samfund, välgörenhetsorganisationer eller projekt som drivs av kommunal, regional eller statlig aktör
 • Redovisning ska lämnas senast 2 månader efter genomförda insatser

Så ansöker du

Ansökan görs löpande under året, dock senast 1 december. Handläggningstid är max 60 dagar.

Ansökan görs i Interbook Go Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det finns en lathund Pdf, 330 kB, öppnas i nytt fönster. framtagen för att göra en bidragsansökan.

Publicerad den:

Senast Ändrad: