Frågor och svar

Vad ska hända i Väröbacka och hur planeras en station? För dig som vill veta mer om den kommande utvecklingen av Väröbacka har vi samlat olika frågor och svar.

Varberg växer, och då framför allt längs kusten. En tågstation i Väröbacka med nytt stopp på Västkustbanan kommer att bidra till ökad tillgänglighet och bättre förutsättningar för utveckling i kommunens nordvästra delar.

Med en ny tågstation i Väröbacka blir det lättare att hantera de ökade transportbehov som uppstår i samband med en växande befolkning och arbetsmarknad. Fler får möjlighet att resa hållbart till sina arbeten och fritidsaktiviteter.

Hur området närmast stationen kommer att utvecklas och vad som ska byggas där, hänger till viss del ihop med vilket stationsläge som väljs. Tillgång till mark och andra förutsättningar för bebyggelse är exempel på faktorer som spelar in för områdets utveckling.

Vad som med säkerhet kommer att byggas i anslutning till stationen är olika funktioner som alltid behövs på en tågstation. Exempel på sådana funktioner är plattformar, stationshus och parkeringar.

Att planera, projektera och bygga station och stationsområde är en komplex process som tar tid. Flera olika aktörer, bland annat Trafikverket, Region Halland, Länsstyrelsen och Varbergs kommun, har olika ansvar och måste samverka. Dessutom behöver andra som påverkas lyssnas in - det kan till exempel handla om fastighetsägare, intresseorganisationer och allmänhet.

För att en station ska kunna fungera och tågen börja rulla, måste man planera för och bygga ut plattformar, stationsbyggnad, parkeringar och anslutande vägkopplingar av olika slag. Det är viktigt att detta görs med hänsyn till den omgivande miljön.

Utbyggnaden och trafikeringen av en station i Väröbacka hänger även samman med möjligheten att trafikera Västkustbanan in mot Göteborg. Först när Västlänken och Varbergstunneln har byggts färdigt, finns det utrymme för ett nytt tågsystem som kan göra uppehåll i Väröbacka.

Varbergs kommun, Trafikverket och Region Halland ansvarar för olika delar i det förberedande arbetet för en station och utveckling av Väröbacka.

För Trafikverkets del handlar det om att planera och bygga ut det som har med järnvägsanläggningen att göra, det vill säga spår och plattformar med mera.

Vi i kommunen ska planera för hur Väröbacka kan utvecklas med nya bostäder, verksamheter och service. För att kunna göra detta, behövs en aktuell, fördjupad översiktsplan för Väröbacka. Översiktsplanen blir vägledande i det kommande arbetet. Parallellt med detta kommer vi att ta fram detaljplaner för olika områden för att det ska bli möjligt att bygga i olika etapper. Förutom att planera för nya bostäder och verksamheter kommer vi också att planera och bygga ut parkeringar, stationsbyggnad med vänthall samt övrig infrastruktur kopplad till stationsområdet.

Region Halland ansvarar för de delar som är kopplade till kollektivtrafiken.

En översiktsplan visar kommunens ställningstagande för hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut. Översiktsplanen är vägledande men inte bindande för myndigheter och enskilda. Det innebär att slutliga avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen sker först i detaljplaneprocessen.

Den fördjupade översiktsplanen för norra kusten som antogs 2017, omfattar hela kuststräckan från Tångaberg i söder till Varbergs kommungräns i norr. När planen togs fram fanns Värö station inte med i den statliga infrastrukturplaneringen. Nu görs en fördjupad översiktsplan över Väröbacka som ska komplettera gällande plan för norra kusten och ge en mer detaljerad vägledning för samhällets utveckling. Den nya planen ska också omfatta det nya stationsläget.

Planen ska ge en bild av hur samhället som helhet ska utvecklas. Det handlar till exempel om bebyggelse, vägar, och hur försörjningen av vatten och avlopp ska se ut, men också om platser för service, natur och rekreation.

En tågstation i Väröbacka ger ökad regional tillgänglighet och därmed förändrade förutsättningar för utveckling, dels för Väröbacka samhälle och dels för stora delar av kommunens nordvästra delar.

Vår ambition är att Väröbacka ska växa med många nya bostäder och verksamheter. I den fördjupade översiktsplanen för norra kusten (2017) bedömdes en lämplig utveckling vara att låta samhället växa med cirka 2 000 – 3 000 nya bostäder. Detta skulle kunna ge plats för cirka 6 000 nya invånare, vilket är en stor förändring mot dagens cirka 900 invånare.

I takt med att samhället växer med en station och nya bostäder, ökar också behovet av olika typer av service samt platser för lek och rekreation.

Publicerad den:

Senast Ändrad: