Fördjupad översiktsplan för Väröbacka

Nu finns ett förslag på hur kommunen önskar att Väröbacka ska utvecklas på lång sikt: Fördjupad översiktsplan för Väröbacka.
Här kan du läsa en sammanfattning av planförslaget och/eller titta på filmen ovan.
I högerspalten hittar du länk till det fullständiga förslaget.

Inledning

  • I en fördjupad översiktsplan (FÖP) är det samhällets gemensamma intressen som ska främjas och tas hänsyn till. Mark- och vattenområden ska användas för det de är bäst lämpade till ur en allmän synpunkt.
  • En FÖP är ett vägledande dokument och inte juridiskt bindande. Det är alltid upp till respektive fastighetsägare att påbörja en detaljplaneläggning om han eller hon så önskar.
  • Om, när och hur olika bostadsområden byggs ut, grönområden skapas och vägar anläggs beror till stor del på den aktör som äger marken eller har rådighet i frågan. I de flesta fall krävs samverkan mellan flera olika aktörer.
Karta som beskriver utvecklingsinriktningen för Väröbacka.

Illustration som visar förslaget för framtida utvecklingsinriktning i Väröbacka. Klicka för att förstora bilden.

Bebyggelse

Väröbacka ska växa med den nya stationen som utgångspunkt. På sikt skapas en struktur som binder samman Väröbacka och Limabacka samhälle.

Varierade bostäder

I Väröbacka ska det finnas bostäder för alla skeden i livet. Här planeras för lägenheter, villor och radhus, med olika storlekar och upplåtelseformer. Den nya bebyggelsen ska utgå från redan befintliga bostadsområden.

Etappvis utbyggnad

Planförslaget möjliggör för omkring 2 000 bostäder fram till år 2050, och ytterligare cirka 1 000 bostäder på ännu längre sikt. Generellt gäller hushöjden 1 - 3 våningar. Nära stationen och längs centrumstråket byggs tätare med 1 - 4 våningar.

Ett nära samhälle

Vi planerar för ett nära samhälle med korta avstånd, bland annat för att spara på jordbruksmark. Värö ska växa i lagom takt. Utvecklingen sker etappvis och i takt med utbyggnaden av offentlig service.

Platsens historia

Samhället ska utvecklas med respekt för platsens historia. Därför ska till exempel kyrkan och kyrkbyn värnas som solitär i landskapet genom att även i framtiden omges av öppen jordbruksmark.

Drönarbild som visar en vit kyrkobyggnad omgiven av utspridda lägre hus.  Det är sommar och närmast runt kyrkan, i en halvcirkel, ligger ett område med lummiga träd, sedan kommer gröna ängar och längst bort vid horisonten skymtar ett skogsområde.

Värö kyrka ska även fortsättningsvis omges av öppna jordbruksmarker.

En sammanhängande grönstruktur

Två genomgående grönstråk knyter samman framtidens Väröbacka. De gröna stråken löper genom hela samhället och är en del av en sammanhängande grönstruktur. De binder samman större områden av natur, skog och landskap och knyter också ihop ortens olika delar.

Ny övergång över järnvägen

I grönstråket skapas en helt ny övergång över järnvägen för gående och cyklister vid Gamla Buavägens förlängning åt nordost. Inom den sammanhängande grönstrukturen i Väröbacka, planeras för en blandning av fri natur, anlagda parker och andra grönytor.

Värö kyrka ska även fortsättningsvis omges av öppna jordbruksmarker.

Gröna stråk binder ihop framtidens Väröbacka.

Parker och grönområden

Människor i Väröbacka ska ha god tillgång till gröna mötesplatser för rekreation, motion, vila och lek. Närparker ska finnas inom 300 meters gångavstånd från bostäder, skolor och arbetsplatser, och större tätortsparker ska finnas inom 750 meter.

Inom 1 kilometers promenad från bostad, skola eller arbetsplats ska det också finnas ett större rekreationsområde på minst 20 hektar.

Lätt att röra sig

Grönstrukturen skapar ett nät av trygga och säkra miljöer att röra sig på inom samhället. Längs med de gröna stråken blir det möjligt att gå och cykla i en lugn miljö. Det blir lätt att ta sig till och från olika platser i Väröbacka, utan att behöva använda bil eller cykla på de större vägarna.

Värö station

Grundförutsättningen för den framtida utvecklingen i Väröbacka är den nya stationen. Värö station blir ett nav för hela halvön och bidrar till att Varbergs kommun kan fortsätta att växa hållbart. Stationen kommer öka intresset både för att bo och för att driva verksamheter i området.

Nya busslinjer

Stationsetableringen innebär kraftigt förbättrade förutsättningar för att enkelt kunna resa hållbart. Kollektivtrafiken utvecklas med nya busslinjer mellan resecentrum och omkringliggande större orter. Det ska vara enkelt att ta sig både till och från stationen.

Stationsområdet

Den nya tågstationen kommer ha många tillhörande funktioner: stationshus, busshållplatser, pendel- och cykelparkeringar med mera. Stationen ska integreras i Väröbackas bebyggelse- och gatustruktur så att den blir en tydlig del av samhället. Inpendling till Väröbacka kommer ske både med buss, bil, moped och cykel. Alla dessa trafikanter ska ges utrymme inom det nya resecentret.

Trafik och vägar

När Limabacka och Väröbacka samhälle växer förändras även vägarnas karaktär till en mer stadsmässig utformning. Det befintliga vägnätet i Väröbacka utvecklas med tydliga gaturum samt gång- och cykelvägar.

Tryggt och trafiksäkert

Väröbacka planeras att bli ett promenadvänligt samhälle. Att välja cykeln eller att gå är det enklaste sättet att röra sig i vardagen.

Centrumstråk

Varbergsvägen utvecklas till ett centrumstråk som blir samhällets huvudgata. Den går från att vara en landsväg till att bli en mer stadsmässig gata till karaktären och blir ett sammanlänkande stråk genom samhället med bostäder, handel, service och kultur

Ny cirkulationsplats

Kommunen föreslår att trafikplatsen i Limabacka görs om till en rondell som ska fungera för både fordon, gående och cyklister. Med en cirkulationsplats försvinner barriäreffekten, mindre mark behöver tas i anspråk och samhället får en ny och välkomnande entré.

En rondell är trafiksäker för både motorfordon, cyklister och gående. Samhället får också en ny, mer välkomnande entré.

En rondell är trafiksäker för både motorfordon, cyklister och gående. Samhället får också en ny, mer välkomnande entré.

Näringsliv och service

Att det finns mark för olika sorters verksamhet är en förutsättning för ett växande näringsliv. Lika viktigt är det att samhällets invånare har tillgång till god offentlig service. När samhället utvecklas ska det finnas plats för verksamheter av olika karaktär och storlek.

Plats för olika verksamheter

Inom centrumstråket längs med Varbergsvägen möjliggörs för mindre verksamheter som har nytta av det stationsnära läget. Utanför bebyggelseområdena finns platser för verksamheter som kräver större utrymme, eller som kan behöva placeras med avstånd från bostäder på grund av buller eller annat.

En levande landsbygd

Utanför själva tätorten prioriteras den levande landsbygden. Det innebär att vara återhållsam med åtgärder som kan försvåra jordbruket, och möjliggöra för sådant som utvecklar bygden.

Skolor och Säbo

I planförslaget pekas platser ut för tre nya förskolor, ett särskilt boende (Säbo) och en ny grundskola.

För Säbo och skola finns två respektive tre alternativa platser föreslagna. Kom gärna med synpunkter på de olika placeringarna!

På den digitala plattformen finns de olika alternativen beskrivna, med sina respektive fördelar och förutsättningar. Du går in under rubriken "Mark- och vattenanvändning" och klickar därefter på "Alternativa användningar".

Hela planförslaget (digital plattform) Länk till annan webbplats.

Senast publicerad:

Kontakt

Frida Eriksson

Samhällsplanerare

Fakta

Planförslaget har varit ute på samråd, samrådstiden avslutades den 31 mars 2024.

Nu ska alla inkomna synpunkter gås igenom.

Nästa steg i processen är att ställa ut planförslaget för granskning. Preliminärt kommer detta bli i december 2024.

Digital plattform

  • FÖP Väröbacka är kommunens första digitala översiktsplan. Det betyder att hela förslaget, inklusive alla utredningar, finns på en digital plattform.
    Hela planförslaget (digital plattform) Länk till annan webbplats.
  • När du går in på plattformen hittar du en kort film som förklarar hur den fungerar.
  • Vill du hellre läsa förslaget på traditionellt sett, finns innehållet även som PDF.
  • Det finns också en film som sammanfattar planförslaget.