Projekt Utveckling av Väröbacka

Väröbacka kommer att växa med tågstation, bostäder, verksamheter och service. När samhället växer behövs också nya trafiklösningar, grönområden, lekplatser och mötesplatser.

För att leda och samordna utvecklingen av Väröbacka finns projektet Utveckling av Väröbacka. Projektet kommer arbeta i en sammanhängande process, över flera av kommunens förvaltningar och nämnder.

Det inledande arbetet handlar om att ta fram en fördjupad översiktsplan som ska ge en detaljerad vägledning för utbyggnaden av Väröbacka samt planering av station och stationsområde. Därefter följer projekt för bostäder, verksamheter, infrastruktur och grönområden.

Långsiktig utveckling

Väröbackas utveckling kommer att pågå under lång tid och planering och byggande kommer att ske i etapper.

Projektets delar består av:

 • Fördjupad översiktsplan
 • Station och stationsområde
  - Förstudie
  - Detaljplan
  - Projektering
  - Byggnation
 • Samhällets utveckling
  - Detaljplaner i olika etapper
  - Utbyggnad i olika etapper

I mars 2021 tecknade Trafikverket, Region Halland och Varbergs kommun en avsiktsförklaring som innebär att parterna är överens om att genomföra projektet med station och stationsområde tillsammans samt att Varbergs kommun kommer att finansiera projektet.

Med en ny tågstation blir det lättare att resa och pendla på ett hållbart sätt längs med Hallands norra kust. Stationen är en stor satsning för Varberg, men också för hela regionen.

Så planerar vi

Att planera och bygga station, stationsområde och ett större samhälle, tar många år. För att få en gemensam bild och en riktning för utvecklingen som håller över tid, behövs både planeringsinriktningar och en fördjupad översiktsplan över Väröbacka.

Planeringsinriktningarna kan ses som ett ramverk och en vägvisare för den kommande planeringen och genomförandet av olika delprojekt. Dessa kommer att genomföras vid olika tidpunkter, under lång tid och av olika ansvariga aktörer, både offentliga och privata. Genom en tydligt formulerad ambition i form av övergripande planeringsinriktningar blir det lättare att se vad vi gemensamt ska sträva efter - att bygga ett hållbart stationssamhälle.

Den fördjupade översiktsplanen ska ge en bild av hur samhället som helhet ska utvecklas och lägga grunden för den långsiktiga utvecklingen av mark- och vattenanvändningen. Den nya planen ska komplettera gällande plan för norra kusten och ge en mer detaljerad vägledning för Väröbackas utveckling och även omfatta det nya stationsläget.

Planeringsinriktningar för utveckling av Väröbacka Pdf, 1.6 MB.

Vill du veta mer om projektet?

Vad ska hända i Väröbacka och hur planeras en station? För dig som vill veta mer om den kommande utvecklingen av Väröbacka har vi samlat olika frågor och svar.

Frågor och svar

Senast publicerad: