bild på järnvägsspår

Värö station

Med en tågstation i Väröbacka ökar möjligheten till hållbart resande längs med Hallands norra kust. Detta är en stor satsning för Varberg, men också för hela regionen.

Förstudien klar

Förstudien för Värö station är klar. I juni 2023 godkändes den av kommunstyrelsen.
Beslutet betyder att vi nu går vidare med det förslag som innebär att stationen placeras söder om vägbro 850 (öster om järnvägen).

Tre alternativ

2021 beslutade kommunfullmäktige att Värö station ska ligga i södra Väröbacka. I förstudien har tre möjliga placeringar utretts, inom det södra läget.

De tre alternativen har fått namnen A, B och C och har utretts och bedömts efter hur väl de uppfyller mål inom fyra olika kategorier: Samhällsutveckling, genomförande, integrerad och nåbar station samt station som bytesplats.

Illustration som visar  de tre förslagen på stationsutformning.

Samtliga alternativ är placerade runt järnvägen och vägarna 845 och 850.

Flexibel lösning

Bäst utifrån en helhetsbedömning är alternativ B, vilket också är den placering som kommunstyreslen beslutat att gå vidare med.

Alternativ B har flera fördelar:

 • Det är den mest flexibla lösningen både med hänsyn till
  plattformsplacering och ytor för stationsfunktioner som till exempel parkeringsplatser och bussangöring.
 • Placeringen ger möjlighet för godstrafiken att åka förbi
  stillastående tåg vid stationen, vilket är viktigt till exempel för Södra.
 • Det är en relativt kompakt station med möjlighet till smidiga byten för både buss, bil och gång och cykel.
 • Det blir på sikt en station som är integrerad i södra Väröbacka
  med stationsnära samhällsutveckling.
 • Är alternativet med lägst kostnad.
Kartskiss som visar utformningen av det utformningsalternativ som kommunen går vidare med. 

Skiss som visar stationsfunktioner i alternativ B. Du kan klicka på bilden för att få den större.

Dåliga förutsättningar

Högst potential för framtida samhällsutveckling fick alternativ C, som ligger norr om vägbro 850, öster om järnvägen och längst norrut, alltså närmast samhället som det ser ut i dag.

Tyvärr har alternativ C visat sig ha dåliga förutsättningar både när det gäller järnvägsteknik och genomförbarhet, bland annat beroende på att plattformarna hamnar i en kurva. Risken är stor att detta alternativ i ett senare skede kommer visa sig vara omöjligt att genomföra.

Trafikplats blir rondell

Kommunstyrelsen har också beslutat att kommunen går vidare med en ombyggnation av trafikplats Limabacka. Trafikplatsen planeras att byggas om till en cirkulationsplats samtidigt som man färdigställer stationsområdet.

Trafikplatsen byggdes innan motorvägen fanns då E6 gick på väg 845. I dag tar den mycket mark i anspråk och fungerar som en barriär i samhället. Trafikplatsen saknar också helt skydd för oskyddade trafikanter. Dessutom finns brister i bärighet i bron som går över väg 845.

En ny cirkulationsplats kommer att binda ihop samhället och ge bra förutsättningar för den framtida utvecklingen i Väröbacka.

Flygbild över en trafikplats, mitt i ett jordbrukslandskap. I mitten en ritad rund svart cirkel som visar var en framtida rondell ska ligga.

Trafikplats Limabacka med de tre olika lokaliseringsalternativen utmärkta. Den svarta cirkeln visar hur stor den nya rondellen kommer att bli.

Kostnaden för att bygga ett stationsområde enligt alternativ B, tillsammans med en ny cirkulationsplats, beräknas grovt till 175 till 200 miljoner kronor.

Därtill kommer de 150 miljoner (2020 års penningvärde) som kommunen ska betala för att Trafikverket ska bygga själva järnvägsanläggningen.
Värö station beräknas vara klar mellan 2028 och 2030.

Vad händer nu?

Arbetet med detaljplanen för stationsområdet är i gång. Parallellt pågår också samråd för den förjupade översiktsplanen för Väröbacka.

Vill du läsa förstudien i sin helhet finns den här.

Förstudie Värö station Pdf, 3 MB.
Förstudie, bilaga illustrationer Pdf, 25.5 MB.

Trafikverket klar med AKJ

Trafikverket är klara med sin AKJ – (Anläggningsspecifika Krav Järnväg)
Det betyder att Trafikverket nu är redo att förbereda inför nästa steg i planeringsprocessen som är att ta fram järnvägsplan och systemhandling.

På väg mot en station - vad har hänt hittills?

Kommunen slog fast möjligheten att etablera en tågstation i Väröbacka på 90-talet. Därefter har många steg tagits i processen.

Vad har hänt hittills?

Ett projekt i samverkan

2021 beslutade kommunfullmäktige att stationen i Värö ska ligga i södra Väröbacka. Efter det har Trafikverket börjat processen med att planera och bygga stationen, medan kommunen jobbat vidare med att färdigställa den fördjupade översiktsplanen för Väröbacka samt genomfört en förstudie för stationsområdet.

Stationen hamnar i södra Väröbacka Länk till annan webbplats.

Värö station - Utredning av stationslägen Pdf, 11.7 MB.

Karta över möjliga stationslägen för tågstation i Värö.

Ett projekt i samverkan

Att planera, projektera och bygga station och stationsområde är en komplex process som tar tid. Flera olika aktörer, bland annat Trafikverket, Region Halland och Varbergs kommun, har olika ansvar och ska samverka.

Trafikverket ansvarar för alla järnvägstekniska delar, Varbergs kommun ansvarar för att planera och färdigställa stationsområdet och Region Halland ansvarar för tågsystem och trafikering. Samtliga aktörer har sina egna processer, där de olika stegen ibland kommer att löpa parallellt och ibland kommer att vara beroende av varandra.

I mars 2021 tecknade Trafikverket, Region Halland och Varbergs kommun en avsiktsförklaring som innebär att parterna är överens om att genomföra projektet med station och stationsområde tillsammans och att Varbergs kommun kommer att finansiera projektet.

Intentionen är att den nya stationen ska kunna tas i bruk och trafikeras snarast efter att Varbergstunneln och Västlänken är klara. Då kan ett nytt system för regionaltåg införas som möjliggör ett stopp i Väröbacka. För att få en tät och robust tågtrafik måste även förbigångsspår Lekarekulle vara klart.

Värö station beräknas vara klar mellan 2028 och 2030.

Värö: Grönt ljust för Lekarekulle

Att bygga en station

Vi är fortfarande i ett tidigt skede i processen att bygga en helt ny station med tillhörande stationsområde. Inför starten av respektive fas kommer en detaljerad tidplan att tas fram.

De olika parterna ansvarar för olika delar i det gemensamma projektet och har sina egna processer. De olika stegen i processerna kommer ibland att löpa parallellt och ibland vara beroende av varandra.

Trafikverkets process

Detta är de olika stegen i Trafikverkets process. Inför varje steg kommer avtal och detaljerade tidplaner tas fram.

Anläggningsspecifika Krav Järnväg (AKJ) och signalutredning.

I detta steg tas de järnvägstekniska kraven för anläggningen fram. Det handlar om krav avseende trafikering, miljö, teknisk funktion vid byggnation och driftsskede samt samt krav på teknisk dokumentation och funktionskrav på den färdiga anläggningen.

I detta steg utreds, definieras och fastställs var anläggningens delar ska placeras och hur de ska utformas.

I detta steg detaljprojekteras anläggningen och en bygghandling tas fram. Det görs också en upphandling av kommande byggnation av anläggningen.

I detta steg byggs stationen. 

Varbergs kommuns process

Detta är de olika stegen i Varbergs kommuns process att planera och färdigställa station och stationsområde.

I detta steg tas en förstudie fram för station och stationsområde. Syftet är att sätta ramar för projektet och ta fram ett beslutsunderlag med förslag på utförande och uppskattade kostnader. Förstudien kommer att utgöra grunden till den fortsatta projekteringen och detaljplanen.

I förstudien tittar man bland annat närmare på anläggande av bilparkering, bussangöring, cykelparkering, cykelvägar och infarter.

Arbetet med förstudie och fördjupad översiktsplan pågår parallellt.

I detta steg tas en detaljplan för stationsområdet fram. Planen ska möjliggöra anläggandet av den nya stationen.

Förutom själva stationen, kan planområdet även komma att omfatta funktioner som busshållplatser, pendelparkeringar och tillfarter.

I detta steg detaljprojekteras stationsområdet och en bygghandling tas fram. Det görs också en upphandling av kommande byggnation av anläggningen.

I detta steg byggs stationsområdet.

Senast publicerad: