Elevhälsa och särskilt stöd

Barn- och elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, sociala och specialpedagogiska kompetenser och kan ge dig stöd inom dessa områden. Personalen utgörs av specialpedagoger, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer och skolöverläkare. Dessa samverkar för att stödja barns och elevers utveckling, lärande och hälsa.

Barn- och elevhälsaplan

Kommunens Barn- och elevhälsaplan Pdf, 1.2 MB. eller Barn- och elevhälsa i korthet Pdf, 1.8 MB. innehåller riktlinjer för barn- och elevhälsaarbetet. I planen hittar du också information om olika kompetenser inom barn- och elevhälsan, hur uppföljning och utvärdering sker, övergång mellan och inom verksamheter, samarbete och samverkan. Planen innehåller också information om sekretess och vilka lagar och förordningar som styr arbetet samt vilka styrdokument som är kopplade till barn- och elevhälsaarbetet.

Skolhälsovården

Skolhälsovården är den medicinska delen av elevhälsan. Skolhälsovården finns till för alla elever och erbjuder hälsosamtal, hälsoundersökningar, enklare sjukvårdsinsatser, råd och stöd och vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet. Om eleven har problem med hälsan som inte är skolrelaterade, hjälper skolhälsovården till med kontakten till andra instanser utanför skolan.

Kontakta barn- och elevhälsan

Har du frågor, känner oro eller behöver prata med någon är du välkommen att kontakta elevhälsan på skolan eller prata med någon på förskolan där ditt barn går.

Särskilt stöd

Om ditt barn har svårt att klara skolarbetet ska skolan ge ditt barn särskilt stöd. Detta utformas för ditt barns behov och förutsättningar. Stödet ges i första hand inom den grupp eller klass som barnet går i. Särskilt stöd ges också till barn i förskolan.

När det uppmärksammas att ett barn eller en elev är i behov av extra stöd startar förskolan eller skolan en utredning. En kartläggning görs då av personalen för att ta reda på vilken stödinsats barnet eller eleven bäst behöver. Ibland kopplas även experter in, till exempel specialpedagoger och skolpsykolog.

I grundskolan och gymnasieskolan ska stödåtgärder sättas in även om utredningen inte i klar. Eleven behöver heller ingen diagnos för att vara berättigad särskilt stöd.

Har du frågor om särskilt stöd är du välkommen att kontakta ditt barns förskola eller skola.

Främja skolnärvaro

I ”Rutin i korthet för ökad skolnärvaro i grundskola F-9” Pdf, 1.6 MB. presenteras riktlinjer och uppdrag för det främjande närvaroarbetet. Syftet med förskole- och grundskoleförvaltningens rutin för ökad skolnärvaro är att förebygga, upptäcka och sätta in tidiga insatser för att främja skolnärvaro. 

Stöd till elever med AST

Till elever med autismspektrumtillstånd (AST) i behov av särskilt stöd, kan flexteam erbjudas. Flexteam består av pedagoger med personlig lämplighet, fördjupad kunskap och kompetens inom AST. Diagnos är inget krav för att få tillgång till stödet utan behovet avgör typ av stödinsats. Stödet ges i första hand inom den klass där barnet går, men tillgång till andra lokaler är oftast nödvändigt.

Flexteam har som uppdrag att främja tillgänglig utbildning, delaktighet och likvärdighet för elever med AST genom att finna individuella flexibla lösningar i nära samarbete med rektor, klasslärare och lokal elevhälsa. Anpassning av skolans olika lärmiljöer behöver alltid ske parallellt.

Arbetet fokuserar på förhållningssätt, visuellt kommunikationsstöd, struktur- och strategistöd, men också organisatoriska delar. Utgångspunkten i stödet är alltid elevens klasstillhörighet och att den ordinarie läraren behåller ansvaret för innehållet i undervisningen. Flexteams-pedagogerna kan utifrån det anpassa material, lärsituation och lärmiljöer efter behov.

Resursskola

Björkedalsskolan är en resursskola för åk F-9 som är placerad i Himle. Skolan vänder sig till de elever som är i behov av särskilt stöd, och där den ordinarie skolmiljön utgör ett hinder för elevens lärande och sociala utveckling. Det är endast elever som har ett utrett stödbehov och åtgärdsprogram som kan komma att bli aktuella för Björkedalsskolan. Det krävs dock inte någon diagnos.

Läs mer om Björkedalsskolan

Riktlinje - Ansökan och placering på Björkedalsskolan Pdf, 151.5 kB.

Publicerad den:

Senast Ändrad: