Starta och driva skolverksamhet

Här får du information om hur du ansöker för att driva fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritids­hem samt hur du kan söka tilläggs­belopp för särskilt stöd inom förskola, fritids­hem och gymnasie­skolan. Du får även information ansvarsförhållandet gällande grundskola mellan huvudmannen och hemkommunen, Varbergs kommun.

Det är Skolinspektionen som beviljar tillstånd för fristående grund- och gymnasie­skolor. Tillstånd (skolinspektionen.se) Länk till annan webbplats.

Starta fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Om du som enskild huvudman vill bedriva fristående förskola eller pedagogisk omsorg, där familjedaghem är en form, ska du ansöka om det hos förskole- och grundskolenämnden. Detta gäller även fritidshem som drivs fristående från en skola.

Skolinspektionen beslutar om godkännande i de fall fritidshemmet anordnas vid en skolenhet med förskoleklass eller grundskola. Ansökan skickas då till skolinspektion.

Sedan 1 januari 2019 ställs det särskilda krav på ägar- och ledningskretsen samt på ekonomiska förutsättningar för enskilda huvudmän. Bestämmelserna omfattar krav på erfarenhet av eller på annat sätt förvärvad insikt i de förskrifter som gäller för skolverksamheten samt lämplighet att bedriva denna. Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning och även andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet.

En huvudman som är godkänd att bedriva verksamhet inom skolväsendet är skyldig att löpande säkerställa att kraven på erfarenhet eller insikt samt lämplighet är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen. Huvudmannen behöver också löpande säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. Kommunen har tillsyn över att så är fallet för de fristående förskolorna som kommunen godkänt. Detta innebär att kommunen inom ramen för sitt tillsynsuppdrag prövar om huvudmannen uppfyller kraven.

Vid ägar- och ledningsprövning utgår kommunen ifrån Skolinspektionens stödmaterial.

Stödmaterial till kommuner (skolinspektionen.se) Länk till annan webbplats.

För att bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska en ansökan fyllas i och skickas till förskole- och grundskoleförvaltningen. Beslut om godkännande från förskole- och grundskolenämnden krävs för rätt till bidrag. 

Ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola pedagogisk omsorg eller fritidshem Pdf, 279.6 kB.

Fristånde förskolor kan ansöka om specialpedagogiskt stöd av kommunal specialpedagog inom förskolan. Möjligheten att köpa stöd från Varbergs kommun kan endast ske i den mån specialpedagogerna har möjlighet att åta sig ytterligare uppdrag.

Information inför köp av specialpedagogiskt stöd Pdf, 139.1 kB.

Ansökan om specialpedagogiskt stöd till fristående förskolor Pdf, 175.8 kB.

Huvudman har ansvar att erbjuda förskola/fritidshem även under sommaren i den omfattning det behövs. Detta samordnas mellan de kommunala förskolorna och en sådan samordning kan även ske mellan de fristående förskolorna. Det kan också ske genom att en fristående förskola/skola köper plats på kommunal förskola/fritidshem eller tvärtom.

Den rektor som önskar köpa plats kontaktar aktuell rektor. Detta sker så tidigt som möjligt under våren då sommarplanering sker. Det är rektor på respektive förskola/fritidshem som beslutar om det är möjligt. All samordning gällande sommaren sker på områdesnivå rektorer emellan. Vid köp av sommarplacering ska ett samarbetsavtal skivas under av rektorerna.

Arbetsordning för köp av plats på sommaröppen förskola/fritidshem Pdf, 164.3 kB.

Samarbetsavtal gällande köp av plats på sommaröppen förskola/fritidshem Pdf, 154.8 kB.

Tillsyn av fristående förskola

Förskole- och grundskolenämnden ansvarar för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg som kommunen lämnat godkännande för. Det övergripande syftet med tillsynen är att höja kvaliteten i de verksamheter som granskas och att verka i förebyggande syfte.

Viktiga områden i tillsynen är kvalitetsarbetet och den pedagogiska verksamheten. Tillsynen omfattar samtliga områden i läroplanen och ska tjäna både som kontroll av regelefterlevnad och som återkoppling till verksamheten.

Tillsynen har en förebyggande funktion och kommunen ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning till de huvudmän som kommunen granskar.

Riktlinje för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg Pdf, 1.1 MB.

Plan för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg Pdf, 364.4 kB.

Tilläggsbelopp för särskilt stöd

Rektor för fristående och kommunala skol­verksamheter kan söka ekonomiskt bidrag för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd, så kallat tilläggs­belopp. Tilläggs­beloppet kan endast sökas för elever som är folk­bokförda i Varbergs kommun. Ansökan kan inte göras av vårdnads­havare.

Annan huvudman än hemkommunen, Varbergs kommun

I Varbergs kommun bor flertal elever som går i en skola där förskole- och grundskolenämnden i Varbergs kommun inte är huvudman. I dessa fall anses Varbergs kommun dock vara hemkommun.

Hemkommunen, Varbergs kommun, ska till exempel se till att skolpliktiga barn som inte går i dess grundskola får föreskriven utbildning. Hemkommunen ska både bevaka att eleverna är skolplacerade och att de faktiskt går i skolan.

Huvudmannen, det vill säga den mottagande fristående skolan eller den andra kommunen, ska till exempel se till att eleverna i grundskola fullgör sin skolgång och ska vidta åtgärder om eleven är frånvarande. Av skollagen framgår att huvudmannen även ska överlämna viss information och visst beslutsfattande till hemkommunen.

För att underlätta överlämnandet till Varbergs kommun som hemkommun har det tagits fram viss information och blanketter, som ger stöd i ansvaret att följa skollagen enligt nedan.

Välkommen att skicka e-post till fgn@varberg.se om ni har några frågor gällande nedan.

I det fall huvudmannen kontaktas av en vårdnadshavare som önskar att barnet ska börja förskoleklass ett år senare ska det prövas av hemkommunen (7 kap. 10 § skollagen). Mer information och blankett finns på sidan Förskoleklass.

Beslut om förlängning av skolplikten enligt 7 kap. 13 § skollagen ska fattas av hemkommunen, liksom beslut om upphörande av skolplikten enligt 7 kap. 14 § skollagen.

Om huvudmannen ser behov av sådana beslut ska dessa överlämnas till förskole- och grundskolenämnden, vilken i sin tur delegerar beslutsfattandet till grundskolechefen.

En elev i grundskolan har, efter skolpliktens upphörande, rätt att slutföra utbildningen under ytterligare två år, förutsatt att eleven inte nått upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås. Detta är ett beslut som ska fattas av hemkommunen enligt 7 kap. 15–16 §§ skollagen. Om huvudmannen ser att eleven inte når kunskapskraven i årskurs 9 är det viktigt huvudmannen upplyser eleven om denna möjlighet. Av delegeringsförteckningen framgår att nämnden delegerat beslutsfattandet till grundskolechef.

Anmälan om att efter skolpliktens upphörande slutföra utbildningen under ytterligare två år för elev hos annan huvudman Pdf, 235.8 kB.

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektor, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. När utredningen om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att information om detta skyndsamt anmäls till hemkommunen (7 kap. 19 a § och 22 § skollagen).

För att underlätta för annan huvudman än Varbergs kommun att inkomma med information om att en utredning har inletts har det tagits fram en mall som kan användas och skickas in till förskole- och grundskoleförvaltningen.

Anmälan om elevs omfattande frånvaro till hemkommun Pdf, 130.3 kB.

I det fall skolan uttömt alla insatser för en elev med betydande frånvaro och i princip det enda som återstår för att eleven ska fullgöra skolplikten är att rikta ett vitesföreläggande till vårdnadshavarna, behöver en skolpliktsanmälan göras till förskole- och grundskoleförvaltningen (7 kap. 21 § och 23 § skollagen). Förvaltningen tar då kontakt med rektor och gör sedan en bedömning om förutsättningar avseende föreläggande förenat med vite.

Skolpliktsanmälan Pdf, 162.6 kB.

När en elev börjar eller slutar vid en skolenhet med en annan huvudman än hemkommunen ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen (7 kap. 22 § skollagen).

Anmälan om elev börjar eller slutar vid skolenhet Pdf, 168.3 kB..

När en elev i bland annat förskoleklass, grundskola övergår till en annan skolform eller byter skolenhet ska den skolenhet som eleven lämnar, utöver vad som följer av 4 b §, till den mottagande skolan överlämna sådana uppgifter om eleven som behövs för att underlätta övergången (3 kap. 12 j § skollagen). Blanketten följer den mall som Skolverket har tagit fram.

Överlämning till annan grundskoleenhet i Varbergs kommun Pdf, 181.3 kB..

Överlämning vid skolbyte (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

Om en skolpliktig elev önskar rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt än det som anges i skollagen kan medgivande lämnas av elevens hemkommun. Det kan t.ex. vara fallet om det finns mycket särskilda skäl att för att en elev ska tillåtas att studera utomlands (24 kap. 23–25 §§ skollagen).

På sidan Ledighet, skolplikt och schema under avsnittet Fullgöra skolplikten på annat sätt finns blanketter som vårdnadshavare kan använda i det fall de till exempel avser att vistas utomlands längre perioder vilka inte faller in under ledighet. Har vårdnadshavare ytterligare frågar om detta kan de vända sig till förskole- och grundskolenämnden (fgn@varberg.se). Detta beslutsfattande är vidare delegerat till grundskolechefen.

Av skollagen framgår att huvudmannen för en fristående skola, där betyg sätts, ska lämna över elevernas slutbetyg eller intyg om avgång från grundskola (i de fall eleven elev avgår utan slutbetyg) till den kommun där skolan är belägen (29 kap. 18 § skollagen). Syftet är att garantera elever i fristående skolor tillgång till sina slutbetyg. SKR:s rekommendationer finns att läsa i cirkulär 12:9 (Kommunernas mottagande av betygshandlingar från friskolor), Skolhandlingar (skr.se). Länk till annan webbplats.

Rutin Slutbetyg och intyg från fristående huvudmän Pdf, 113.7 kB.

Publicerad den:

Senast Ändrad: