Ledighet, skolplikt och schema i grundskolan

Här anmäler du frånvaro i kommunal grundskola och fritidshem. Läs mer om vad skolplikt innebär ifall ditt barn behöver vara ledig eller om ni planerar att flytta utomlands. Skola 24 används i den kommunala grundskolan och Tempus på fritidshem.

Schema i Skola 24

I Skola24 kan du ta del av schema, anmäla frånvaro och ansöka om ledighet för en elev i kommunal grundskola.

Anmäl frånvaro i skolan

Du som vårdnadshavare anmäler frånvaro för ditt barn i Skola24 på något av följande sätt:

Skola 24 telefonsvar 0515-43610

Frånvaroanmälan måste göras varje dag som eleven är frånvarande. Ett meddelande skickas till vårdnadshavare för att säkerställa att inte någon obehörig gjort frånvaroanmälan.

Inloggning Skola 24 (webb)

Frånvaro kan anmälas flera dagar i sträck. Används även när du ska ansöka om ledighet.

Skola 24 mobilapp

Frånvaro kan anmälas flera dagar i sträck. Du kan ändra schema och anmäla frånvaro, men inte ansöka om ledighet.

Unikum Familj-appen

Använd Unikum Familj-appen för att anmäla frånvaro i både Tempus för fritidshem och Skola24 för skolan.

Anmäl frånvaro på fritidshem

Du som vårdnadshavare anmäler frånvaro på fritidshem via Tempus. Det är också möjligt att anmäla frånvaro i både Tempus för fritidshem och Skola24 för skolan Unikum Familj-appen.

Ledighet för skolpliktiga elever

Enligt skollagen får en skolpliktig elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Med kortare ledighet menas ledighet upp till tio dagar per läsår. Det är rektor som beslutar om ledighet. Rektor kan också delegera beslutanderätten till någon annan för kortare ledighet.

Vid ledighet överstigande sammanlagt tio dagar per läsår krävs synnerliga skäl. Att till exempel åka på semester med sin familj kan i normalfall inte komma i närheten av att vara synnerliga skäl för ledighet.

Innan du ansöker om ledighet, tänk på att i första hand utnyttja ordinarie lovdagar. Ledighet vid nationella prov beviljas endast i undantagsfall.

Datum för nationella prov (skolverket.se). Länk till annan webbplats.

Ledighetsansökan görs via Skola 24

Gå till Skola 24 för att komma åt e-tjänst eller blankett för att ansöka om ledighet. Ledighetsansökan måste skickas in och bekräftas av båda vårdnadshavare minst 14 dagar innan ledighet påbörjas.

Fullgöra skolplikt på annat sätt

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Enligt huvudregeln ska skolplikten fullgöras i Sverige. Kommunen har tillsammans med vårdnadshavare en skyldighet att bevaka elevens kunskapsutveckling och närvaro i skolan. Ett skolpliktigt barn kan i undantagsfall beviljas att fullgöra skolplikten på annat sätt än i den ordinarie grundskolan eller grundsärskolan, exempelvis i skola utomlands. Rätten till att fullgöra skolplikten på annat sätt regleras i 24 kap. 23 § skollagen (2010:800).

Dessa beslut fattas av grundskolechef inom förskole- och grundskoleförvaltningen oavsett om det handlar om elever i kommunal eller fristående skola.

Ansökan och beslut

Vårdnadshavare kan ansöka om att en elev ska fullgöra skolplikten på annat sätt. Förskole- och grundskolenämnden fattar sedan beslut om detta.

Ett beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie grundskola/anpassade grundskola kan som längst gälla för ett år i taget. Ändras förutsättningarna kan kommunen återkalla beslutet.

Varje enskilt fall bedöms individuellt. Om det finns flera barn i samma familj som önskar fullgöra skolplikt på annat sätt, måste en separat ansökan göras för varje barn.

För att ansökan ska kunna beviljas krävs att alla kriterier nedan är uppfyllda:

  • att den verksamhet som erbjuds eleven framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står till buds i till exempel grundskolan
  • att behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och att det finns synnerliga skäl.

För att säkerställa ett beslut innan avresa ska ansökan ha kommit in till kommunen senast 4 månader innan planerad avresa, med de bilagor som efterfrågas.

Obs! Om ansökan godkänns är eleven inte garanterad att återfå sin gamla skolplacering när han eller hon kommer tillbaka.

Det är viktigt att ansöka om skolbyta i god tid innan ni återvänder.

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt Pdf, 205.2 kB.

Kostnader för utbildning utomlands

Kommunallagen medger inte att en kommun ger ersättning enligt skollagen för kostnader för utbildning som uppkommer i ett annat land. Det betyder att Varbergs kommun inte kan välja att betala kostnader som uppkommer för elevens skolgång utomlands.

Om du planerar att bo utomlands länge

Om du som vårdnadshavare planerar att bo utanför Sverige längre än ett år är du skyldig att anmäla flytt till Skatteverket. När flytt registrerats omfattas eleven inte längre av skolplikt i Sverige (20 § folkbokföringslagen).

Publicerad den:

Senast Ändrad: