Förskoleklass

Förskoleklass är en obligatorisk skolform för alla barn från 6 års ålder. Det är en viktig länk mellan förskola och grundskola för att förbereda ditt barn för fortsatt utbildning. Verksamheten kombinerar förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik, med många inslag av skapande arbete och lek. Förskoleklassen är avgiftsfri.

Inför läsåret 2024/2025

Fyller ditt barn sex år under 2024 kommer du under hösten 2023 få information hemskickad till en kommunal skola inom det upptagningsområdet barnet tillhör.

Förskole- och grundskolenämnden har beslutat om upptagningsområden med hänsyn till bland annat avstånd, storlek på barnkullar i olika åldrar och skolornas kapacitet. Skolan inom elevens upptagningsområde anses vara i närheten av hemmet.

Om du som vårdnadshavare önskar att ditt barn ska gå i en annan kommunal skola har du möjlighet att göra ett önskemål om skolplacering via e-tjänst Önska skola som öppnar den 1 november. Tänk på att rätt till skolskjuts kan påverkas om du väljer en annan skola.

Läs mer i Riktlinje - Skolplacering i förskoleklass och grundskola Pdf, 288.3 kB..

Ansök om plats i anpassad grundskola

Ansökan om plats i anpassad grundskola görs av vårdnads­havare. Kontakta rektor på den förskola eller den grundskola där ditt barn går för mer information. Läs mer om den anpassade grundskolan i Varberg.

Ansökan till resursskolan

Ansökan till Varbergs resursskola, Björkedalsskolan görs enligt separat rutin. Läs mer om skolan och ansökan.

Byta till fristående skola

Om du som vårdnadshavare önskar plats för ditt barn i en fristående skola i Varbergs kommun, en kommunal skola i en annan kommun eller en fristående skola i en annan kommun ansvarar du för att kontakta och ansöka om plats i den önskade skolan.

Du kan använda blanketten Byte av skola under pågående Pdf, 465.1 kB. skolgång Pdf, 465.1 kB. och skicka till den skola som är aktuell. 

Tidigare eller senare skolstart

Enligt skollagen har alla barn i Sverige skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år. Att börja förskoleklass som femåring är en möjlighet, men ingen rättighet. Om du vill att ditt barn ska börja i skolan det kalenderår barnet fyller sju år måste du ansöka om ”Uppskjuten skolplikt”.

En skriftlig ansökan, undertecknad av båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad, med motivering till varför barnet ska börja förskoleklass ett år tidigare ska skickas/lämnas till förskole- och grundskoleförvaltningen senast den 15 januari inför kommande läsår. Använd blankett Ansökan att börja förskoleklass det år barnet fyller fem år. Pdf, 137.7 kB.

Om barnet går på förskola ska det till ansökan om tidigare skolstart bifogas ett pedagogiskt utlåtande från rektor på den förskola där barnet har sin nuvarande placering. Det ska av underlaget framgå om det är lämpligt att barnet börjar i förskoleklass ett år tidigare utifrån barnets förutsättningar, både ur socialt och pedagogiskt hänseende.

Efter ansökan från vårdnadshavare görs en bedömning om det är lämpligt för barnet att börja i förskoleklass det år barnet fyller fem år. Beslutet fattas av grundskolechef och ett avslagsbeslut kan endast överklagas till förvaltningsrätten genom laglighetsprövning. Ovanstående ansökan och beslut gäller ansökan till kommunal skola i Varbergs kommun.

Gäller ansökan kommunal skola i annan kommun eller fristående skola i kommunen eller i annan kommun kontaktas den aktuella skolan. Beslut fattas då av huvudmannen för den aktuella skolan.

Ansökan om tidigare skolstart sker inte till en specifik skola, utan vårdnadshavare måste dessutom göra en separat ansökan via e-tjänsten Önska skola, förskoleklass.

För att skjuta upp skolstarten måste det finnas särskilda skäl.
Exempel på särskilda skäl kan vara om barnet:
• tillbringat kort tid i Sverige, och har ett annat modersmål.
• har en utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning.
• på grund av sjukdom kommit efter i sin utveckling.

Du som vårdnadshavare ansöker om uppskjuten skolplikt via blanketten nedan som bör ha inkommit den 15 januari inför kommande läsår. Använd blankett Ansökan om uppskjuten skolplikt, att börja i förskoleklass det år barnet fyller sju år Pdf, 166.4 kB, öppnas i nytt fönster.. Vid gemensam vårdnad ska blanketten skrivas under av båda vårdnadshavarna.

Om barnet går på förskola ska det till ansökan om uppskjuten skolplikt bifogas ett pedagogiskt utlåtande från rektor på den förskola där barnet har sin nuvarande placering. Om det finns eventuell utredning/läkarintyg som styrker motiveringen bör de bifogas. Det ska av underlaget framgå om det är lämpligt att barnet börjar i förskoleklass ett år senare utifrån barnets förutsättningar, både ur socialt och pedagogiskt hänseende. Om kommunal förskoleplats saknas ska kartläggning utfärdas av rektor i det område där barnet är folkbokförd.

Det är barnets hemkommun, dvs. den kommun där barnet är folkbokförd, som avgör om barnet ska få börja skolan ett år senare eller inte. Du måste därför skicka in en ansökan till kommunen även om ditt barn ska gå i en fristående verksamhet. I Varbergs kommun är det grundskolechefen som har delegation att fatta dessa beslut. Ett avslagsbeslut kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

Eftersom du inte vet om din ansökan kommer att bli beviljad är det viktigt att du tar ställning till på vilken skola du önskar att barnet ska bli placerad. Tänk vidare på att det finns ett sista datum för skolval inför varje hösttermin.

Publicerad den:

Senast Ändrad: