Fritids, fritidshem

Undervisningen i kommunalt fritidshem, även kallat fritids, kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas intresse.

Avgifter och regler

Vad du som vårdnadshavare behöver veta om vilka avgifter och regler som gäller för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Varbergs kommun.

Där hittar du också frågor och svar på vanliga frågor, som ändrade arbetstider, om en vårdnadshavare har semester, krav på intyg, schema, ledighet, vård av sjukt barn eller om en vårdnadshavare är sjuk.

Ett av flera exempel som är bra att känna till är att ditt barn inte har rätt till fritidshem de dagar när vårdnadshavare är sjukskriven eller föräldraledig med sjukt syskon.

Fritidshem

Det kommunala fritidshemmet vänder sig till elever mellan sex och 13 år till och med vårterminens sista skoldag och ska bidra till barns utveckling, omsorg och lärande. Eleverna kan vara på fritidshemmet både före och efter skoldagen och under lov. Fritidshemmet samarbetar med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevernas långsiktiga utveckling. Verksamheten styrs utifrån skollagen och läroplanen.

Rätten till fritidshem

Barn till vårdnadshavare som förvärvsarbetar eller studerar har rätt till fritidshemplacering. Tid erbjuds i den omfattning som behövs utifrån vårdnadshavares faktiska arbetstider samt faktiska studietider. Viss restid ska också beaktas.

Ingen avgift utgår för fritidshem som endast används i väntan på skolskjuts.

När har barnet inte rätt till fritidshem

Barn till vårdnadshavare som är sjukskriven, arbetssökande eller föräldraledig för vård av annat barn har inte rätt till fritidshemsplacering.

När någon vårdnadshavare har semester ska även barnet vara ledigt.

Fritidshemmens öppettider

Alla kommunala fritidshem håller öppet under det som kallas för ramtid, om du som vårdnadshavare har behov av det. Ramtiden är den maximala öppettiden och är mellan klockan 06.30 och 18.30 eller tolv timmar per dag alla helgfria vardagar förutom, julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Kontakta ditt barns skola

Har du frågor om fritidshemsverksamheten är du välkommen att kontakta den skola ditt barn ska gå i eller går i.

Vem behöver ansöka om kommunalt fritidshem?

  • Barn som har kommunal förskoleplacering 15 timmar per vecka.
  • Barn som varit på fristående förskola, oavsett antal timmar per vecka

Ansökan om fritidshemsplats

Ansökan om fritidshemsplats görs via e-tjänst Barnomsorg. Ansökan kan lämnas sex månader innan plats önskas. I de fall vårdnadshavare har gemensam vårdnad ska ansökan göras gemensamt. Eleven är garanterad fritidshemsplats på den skola där eleven är placerad.

Obetalda avgifter

Om vårdnadshavare har obetalda avgifter registreras ansökan först när skulden är betald.

Överflyttning från kommunal förskoleplats

Barn som har kommunal förskoleplats får automatiskt en fritidshemsplats inför att barnet börjar i förskoleklass. Det innebär att ingen ansökan behöver göras. Barnet börjar på sitt nya fritidshem den första måndagen i augusti. Mer information kommer från barnets skola.

Om barnet inte ska ha fritidshem

Om barnet inte ska ha fritidshemsplats ska förskoleplatsen sägas upp via denna blankett. Länk till annan webbplats.

Meddela behov av fritidshem vid byte av skola

När ett barn byter grundskola byter barnet också fritidshem. I e-tjänsten Önska skola anger du om behov av frtidshem finns på den nya skolan. Mer information och länk till e-tjänsten Önska skola finns på sidan "Byte av skola".

När du blir erbjuden plats

I samband med att du tackar ja till erbjuden plats via e-tjänst Barnomsorg ska du fylla i schema och ange hushållets inkomst.

Ditt barns grundschema läggs in i e-tjänsten Barnomsorg så skolan vet när ditt barn är på plats. Du använder även e-tjänsten om det skulle bli större ändringar för barnets behov av timmar då detta kan påverka fakturan.

Schema och frånvaroanmälan

Detaljerat närvaroschema och frånvaroanmälan görs i e-tjänsten Tempus. Läs mer under Ledighet, skolplikt och schema.

Säg upp fritidshemsplats

När du som vårdnadshavare inte längre önskar eller har behov av att ditt barn ska gå i fritidshem ska du säga upp platsen. Använd blankett Uppsägning av plats i fritidshem. Länk till annan webbplats.

Om ett barn har två vårdnadshavare ska båda vårdnadshavarna skriver under blanketter.

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag kommunen mottagit den skriftliga uppsägningen. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen får utnyttjas eller ej.

Ny placering kan ges tidigast tre månader efter det datum då uppsägningstiden gått ut. Om återplacering ändå sker inom tre månader, tas avgift ut för hela den mellanliggande tiden.

Ansökan om tillfällig plats under lov

Tillfällig fritidshemsplats kan erbjudas under skolans lov och kräver ansökan. För att plats ska kunna erbjudas ska vårdnadshavare arbeta eller studera aktuell period.

Behov av fritidshem under sport-, påsk- och höstlov ska anmälas senast fyra veckor före lovet. För behov av fritidshem under vinterlov ska ansökan göras senast den 15 november, och inför sommarlov senast den 15 maj. Du söker via blankett Ansök om tillfällig förskoleplats, fritidshemsplats.

För både tillfällig plats samt lovplacering gäller:

  • Ansökan är bindande, vilket innebär att avgiften ska betalas även om du sedan väljer att  inte lämna barnet under lovet.
  • Avgiften beräknas för varje påbörjad vecka oavsett antalet närvarodagar. Som exempel vid ansökan vecka ett fredag och vecka två måndag till onsdag innebär två påbörjade veck. Kostnad för placering räknas ut genom att dela kostnaden för maxtaxa på fyra för att få fram pris per vecka.
  • Syskonrabatt ges inte på dessa placeringar.

Lovplacering

Under en del av sommaren stänger flertalet kommunala fritidshem sin verksamhet på grund av minskat antal barn. Kommunen erbjuder i stället lovplacering på tre fritidshem under vecka 28–31.

Fritidshemmen som kommer vara öppna 2024 är:

  • Bosgårdsskolan
  • Påskbergsskolan
  • Vidhögeskolan

Anmäl behov av lovplacering

För att kunna anmäla behov om lovplacering under denna period ska båda vårdnadshavarna arbeta eller studera. Har du som vårdnadshavare semester ska barnet också vara ledigt. Det gäller även om barnet har växelvis boende.

Anmälan görs via e-tjänsten Lovplacering, senast den 15 april.

Barn utan fritidshemsplacering

E-tjänsten används även för barn som normalt inte har behov av fritidshem under läsåret. Då behöver även blankett "Ansök om tillfällig förskoleplats, fritidshemsplats" skickas in. Läs mer i e-tjänsten Lovplacering.

Barn och elev som har plats i avgiftsbelagt fritidshem

Veckorna före och efter lovplaceringsperioden har barnets ordinarie fritidshem öppet som vanligt. Vistelse anges i Tempus i god tid enligt information som skickas från barnets fritidshem.

Omsorg kvällar, nätter och helger

Varbergs kommun erbjuder pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och helger (obekväm arbetstid) för barn mellan 1-12 år. Skolbarn i behov av omsorg kvällar, nätter och helger går i skola och på fritidshem under dagtid och är därefter välkomna till Stenåsa förskola. Läs mer under Pedagogisk omsorg.

Publicerad den:

Senast Ändrad: