Avgifter och regler inom förskola och fritidshem

Information om regler och avgifter som gäller för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Varbergs kommun.

Rätt till plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Förskoleverksamhet är en skolform som erbjuds till barn som fyllt ett år fram till dess barnet börjar i förskoleklassen. Annan pedagogisk omsorg kan i mån av plats erbjudas i stället för förskola om barnets vårdnadshavare önskar det.

Barn till vårdnadshavare som förvärvsarbetar eller studerar har rätt till fritidshemplacering. Det kommunala fritidshemmet vänder sig till elever mellan sex och 13 år till och med vårterminens sista skoldag. Läs mer om Fritidshem.

Avgiftsfri förskola

Alla barn har rätt till avgiftsfri förskola (tidigare kallad allmän förskola) om minst 525 timmar per år med början höstterminen det år barnet fyller tre år. Vistelsetiden begränsas till 15 timmar per vecka och följer grundskolans läsårstider. Förskolans rektor fastställer vistelsetiden, vilket innebär att det kan se olika ut på olika förskolor.

Denna placering är avgiftsfri förutsatt att barnet följer de vistelsetider då avgiftsfri förskola erbjuds.

För barn som har en vistelsetid som inte överstiger 15 timmar per vecka sker en automatisk överflyttning till placering i avgiftsfri förskola hösten de fyller tre år.

Avgiftsfri förskola kan inte erbjudas inom annan pedagogisk verksamhet.

Avgift för tillfällig förskola under lov

Om du har behov av en tillfällig förskoleplats under lov behöver du ansöka om detta, oftast senast fyra veckor före lovet. Du betalar en avgift för platsen. Läs mer på När din förskola är stängd.

Avgift om behovet är mer än 15 timmar per vecka

Är behovet av plats i förskola och pedagogisk omsorg mer än 15 timmar per vecka ska ska du betala enligt nedan tabell. Tänk på att anmäla hela hushållets inkomst oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Meddela rätt inkomst och familjeförhållande

Vårdnadshavare ansvarar för att meddela rätt inkomstuppgift och familjeförhållande så att avgiften blir rätt. Med inkomstuppgift avses hushållets sammanlagda uppskattade taxerade bruttoinkomst delat på 12 månader. Med hushåll avses makar, sammanboende och ensamstående. Den sammanlagda inkomsten räknas som avgiftsgrundande för makar och sammanboende, även om man inte är vårdnadshavare till barnet. Detta görs i e-tjänsten Barnomsorg.

Beräkna din avgift för 2024

En avgift tas ut för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. I Varbergs kommun används maxtaxa. Avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem beräknas efter hushållets sammanlagda inkomst före skatt/månad (max 56 250 kr), antal barn i familjen som går i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem och barnets ålder.

Övergången till avgift för barn 3-6 år och skolbarn sker den 1 augusti det år barnet fyller 3 år.

Observera att avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem debiteras tolv månader/år, innevarande månad.

Inkomstuppgift lämnas i samband med platserbjudande. Med inkomst avses hushållets sammanlagda uppskatttade bruttoinkomst delat på 12 månader. Med hushåll avses maka, sammanboende och ensamstående.

Den sammanlagda inkomsten räknas som avgiftsgrundande för makar och sammanboende, öven om man inte är vårdnadshavare till barnet.

Exempel på avgiftsgrundande inkomst:

 • lön och andra ersättningar i anslutning till din anställning
 • inkomst från eget företag
 • a-kassa
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • sjuk- och aktivitetsersättning från Försäkringskassan
 • aktivitetsstöd
 • arbetslöshetsersättning
 • vårdbidrag och omvårdnadsbidrag
 • pension (den skattepliktiga delen)
 • omställningsstudiestöd (bidragsdelen)
 • inkomster från annat land
 • inkomster från aktieförsäljning eller aktieutdelning
 • vinst från försäljning av bostad

Exempel på inkomster och bidrag som inte är avgiftsgrundande:

 • studiemedel från CSN
 • stipendier
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • försörjningsstöd

Barn 1-2 år

Procentsats

Högsta avgift/månad

Barn 1 (yngsta barnet)

3 %

1688 kr

Barn 2

2 %

1125 kr

Barn 3

1 %

563 kr

Barn 4

-

0 kr

Barn 3-6 år samt

fritidshem

Procentsats

Högsta avgift/månad

Barn 1 (yngsta barnet)

2 %

1125 kr

Barn 2

1 %

563 kr

Barn 3

1 %

563 kr

Barn 4

-

0 kr

E-tjänst vid frågor om fakturan

Om du har frågor om din faktura eller kreditfaktura, ansöka om anstånd/avbetalningsplan eller lämna in inkomstuppgifter använder du e-tjänsten Frågor gällande inkomstkontroll.

Varbergs kommun vill att alla ska betala rätt avgift för plats i förskola och fritidshem. Därför genomförs en inkomstkontroll varje år med syfte att alla ska betala rätt avgift. Inkomstkontrollen genomförs med ungefär två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Beräkning av hushållets inkomst

Genom att jämföra den totala årsinkomsten för 2022 enligt Skatteverkets uppgifter och dela denna med tolv, får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift som inlämnats till kommunen.

Fel avgift?

Visar kontrollen att den lämnade inkomstuppgiften till kommunen har varit högre/lägre än den faktiska inkomsten, kommer en justering att ske. Den som har betalt för mycket får pengar tillbaka (kreditfaktura) och den som har betalat för lite får en faktura att betala. Belopp under 500 kronor faktureras eller återbetalas inte.

Att tänka på

 • Om inkomsten varierat från månad till månad och detta inte rapporterats behöver vårdnadshavare kunna styrka inkomst per månad.
 • Information om förfallodag finns på fakturan. Förälder/vårdnadshavare kommer att ha 30 dagar att betala fakturan.
 • Kan inte hela fakturan betalas på en gång går det att ansöka om anstånd eller avbetalningsplan enligt nedan.

Anstånd

Anstånd beviljas maximalt en månad och förutsätter att du inte har annan skuld till förskole- och grundskoleförvaltningen.

Avbetalningsplan

Avbetalningsplan kan ges upp till maximalt 12 månader. Sedvanliga räntor och uppläggningskostnader tillkommer.

Regler och avgifter för fristående förskolor

Fristående förskolor använder maxtaxa i enlighet med de kommunala förskolorna. Däremot har de fristående förskolorna egna regler. Kontakta respektive fristående förskola för mer information.

Riktlinje samt frågor och svar som gäller förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Du som som vårdnadshavare behöver känna till Varbergs kommuns Riktlinje för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Pdf, 305 kB..

Nedan finns generella frågor och svar som gäller både förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Frågor och svar som är specifika för respektive verksamhet finns på:

Du som arbetar eller studerar

Med förvärsarbete avses arbete som är avlönat, alltå där lön utgår till vårdnadshavare.

Barn vars båda vårdnadshavare är förvärvsarbetande får nyttja förskolan i den omfattning som behövs utifrån vårdnadshavares faktiska arbetstid samt restid till och från arbetsplatsen.

Vid studier är det studiernas omfattning samt den faktiska schemalagda tiden som ger rätt till förskola/fritidshem med viss inläsningstid.

Vårdnadshavaren får tillsammans med rektor se över vilka tider som ska gälla, och göra en individuell bedömning utifrån det aktuella schemat. Detta innebär att rätten till förskola/fritidshem kan se olika ut under terminen.

Båda vårdnadshavarnas arbetstid eller studietid är avgörande för den vistelsetid som ditt barn erbjuds i verksamheten.

Om den andra vårdnadshavaren exempelvis arbetar deltid, studerar deltid eller är arbetssökande så är det den tiden som avgör barnets vistelsetid i verksamheten.

Om en eller båda vårdnadshavare har oregelbundna arbetstider följer barnet vårdnadshavarens arbetstider. Är en vårdnadshavare exempelvis skiftledig är även barnet ledig.

Om vårdnadshavare är ledig en hel vecka har barnet rätt till 15 timmar i förskolan.

Om en vårdnadshavare är ledig har barnet inte rätt till fritidshemsplats.

Lägg ett grundschema så nära verkligheten som möjligt. Kontakta personalen om du behöver göra eventuella avsteg från schemat.

När någon vårdnadshavare har semester ska barnet vara ledigt. Detta oavsett om man bor ihop eller inte.

Faktura

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad och som inte bor ihop, kan begära att få avgiften delad. Detta innebär att parterna ska komma överens hur stor procentsats var och en ska betala. Avgiften beräknas på respektive vårdnadshavares bruttoinkomst. Blanketten ska skrivas under av båda vårdnadshavarna. Blanketten finns i e-tjänsten Barnomsorg, Medgivande att dela förskole- och/eller fritidshemsavgift Länk till annan webbplats..

Fakturan skickads till den vårdnadshavare som är äldst. Om två vårdnadshavare utnyttjar placeringen är de gemensamt ansvariga för att avgiften betalas, oavsett vem fakturan skickas till.

Om du har obetalda avgifter till förskole- och grundskoleförvaltningen kan ansökan endast registreras för placering i avgiftsfri förskola från hösten det år barnet fyller tre år.

Om du inte kan betala en faktura kan du antingen ansöka om att flytta fram förfallodatumet eller ansöka om delbetalning. Läs mer sidan Fakturor från kommunen.

Ja, du betalar avgift 12 månader per år. Plats i förskola och fritidshem är ett löpande abonnemang.

Intyg, schema, semester och vila efter nattarbete

Förvärvsarbetande vårdnadshavare ska lämna in arbetsgivarintyg och arbetsschema om detta efterfrågas.

Studerande vårdnadshavare ska på liknande sätt lämna in ett registreringsintyg som anger kurser eller program samt studieschema. Om du är tjänstledig för studier ska även ett intyg från arbetsgivaren som styrker tjänstledigheten lämnas in.

Arbetssökande vårdnadshavare ska lämna in ett registreringsintyg från Arbetsförmedlingen om detta efterfrågas.

Ändring av schema under pågående placering ska anmälas till förskolan och fritidshemmet senast fyra veckor före datum då ändring träder i kraft.

Vid tillfällig ändring (kortare än fyra veckor) av schema förs dialog med personalen.

Vårdnadshavare som arbetar natt ska erbjudas tid för vila och återhämning efter hemkomst från arbetet. I vilken omfattning det sker bestäms tillsammans med rektor, men cirka åtta timmar kan anses lämpligt.

Om den andra vårdnadshavaren exempelvis arbetar skift, studerar deltid eller är ledig så är det den tiden som avgör barnets vistelsetid i verksamheten.

Båda vårdnadshavarnas sysselsättning och faktiska arbets- eller studietid är avgörande för den vistelsetid som barnet erbjuds i verksamheten.

Publicerad den:

Senast Ändrad: