Ansök, byt eller säg upp plats förskola

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om plats, säga upp plats eller byta plats i förskola eller pedagogisk omsorg i Varbergs kommun.

Ansök om förskoleplats eller pedagogisk omsorg

Plats i förskola och pedagogisk omsorg erbjuds barn från 1 års ålder för dig som arbetar, studerar, är arbetssökande eller är föräldraledig för vård av annat barn, samt barn i behov av särskilt stöd

Ansökan till förskola och pedagogisk omsorg görs tidigast sex månader innan plats önskas. Du kan ansöka under hela året, nya barn placeras året om, men det finns alltid flest lediga platser vid terminsstarten i augusti.

Barn erbjuds plats i en förskola senast fyra månader efter att ansökan inkommit om inte ett senare datum önskas.

Riktlinje, frågor och svar

Du som som vårdnadshavare behöver känna till Varbergs kommuns Riktlinje för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Pdf, 305 kB..

Längst ner på denna sinna finns frågor och svar som är specifika för dig som ansöker om plats på förskola. Generella frågor och svar som gäller både förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg finns på Avgifter och regler.

Fristående förskolor

De fristående förskolorna har egna köer och köregler. Kontakta respektive fristående förskola för mer information.

Anmälan till förskola för nyanlända

Du som är nyanländ eller som kommer från Ukraina och har tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, måste göra en anmälan för att kunna erbjudas plats i förskola för barn 1-5 år. Förskola för nyanlända

Om du bor i en annan kommun

Är ditt barn folkbokfört i annan kommun än Varberg, och ni planerar att fortsätta bo i denna kommun, kan plats sökas på kommunal förskola i Varbergs kommun via denna blankett Ansökan mottagande av barn/elev från annan kommun – förskola, förskoleklass och grundskola Länk till annan webbplats..

Obs! Planerar ni att flytta till Varbergs kommun ska ansökan göra via e-tjänsten Barnomsorg.

När barnet blir erbjuden plats

Erbjudande om plats i förskola och pedagogisk omsorg skickas hem till dig som vårdnadshavare, via den e-postadress som du uppgett vid ansökan. För att du ska kunna tacka ja till erbjuden plats använder du e-tjänsten Barnomsorg där du även fyller i inkomstuppgift och grundschema.

Du ska även lämna viktiga uppgifter i e-tjänsten Barninformation förskola.

Lägg in schema

När ditt barn blivit tilldelad plats på förskola ska du lägga in schema för ditt barn så förskolan vet när ditt barn är på plats. Detta görs både i Tempus och via e-tjänst barnomsorg längst upp på denna sida.

Läs mer på sidan Schema och anmäl frånvaro i förskolan

Barninformation förskola

Som vårdnadshavare till barn i förskola ska du lämna kontaktuppgifter, anmäla specialkost samt ta del av information om foto/film i förskolan och utflykter i förskolan.

Byte av förskola eller pedagogisk omsorg

Om du önskar byta förskola eller pedagogisk omsorg ska du göra en ny ansökan till förskola och pedagogisk omsorg via e-tjänsten Barnomsorg.

Barn som önskar byta mellan två kommunala enheter prioriteras endast inför placering höst- och vårtermin.

Vid särskilda skäl att byta förskola vid en annan tidpunkt på året görs en individuell bedömning, exempelvis vid flytt inom kommunen

Säg upp plats 

När du inte längre önskar att ditt barn ska gå i förskola eller pedagogisk omsorg ska du säga upp platsen. Uppsägning av plats i förskola och pedagogisk omsorg gör du via blankett. Länk till annan webbplats. Blanketten skickas till Varberg direkt.

Om ett barn har två vårdnadshavare ska båda vårdnadshavarna underteckna uppsägningen. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag kommunen mottagit den skriftliga uppsägningen. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen får utnyttjas eller ej.

Ny placering kan ges tidigast tre månader efter det datum då uppsägningstiden gått ut. Om återplacering ändå sker inom tre månader, tas avgift ut för hela den mellanliggande tiden.

För barn som har kommunal förskola och som till hösten ska börja förskoleklass avslutas förskoleplatsen automatiskt och överflyttning till fritidshemsplats sker. Det innebär att om barnet inte ska ha fritidshemsplats ska förskoleplatsen sägas upp.

Kan rektor säga upp barnets placering?

Ja, om platsen står outnyttjad i mer än två månader sägs platsen upp med omedelbar verkan. Undantag kan göras för meddelad frånvaro vid till exempel sjukdom och beslutas av rektor.

Vi ska byta till en fristående verksamhet, behöver vi säga upp platsen?

Vid byte mellan kommunal och fristående verksamhet gäller ingen uppsägningstid om bytet genomförs från en dag till nästa. Annars gäller uppsägningstid.

Frågor och svar förskola

Se även frågor och svar på sidan Avgifter och regler.

Ansökan och urval förskola

Det är möjligt att skicka in en ansökan sex månader innan önskat startdatum, men ködatumet räknas tidigast från fyra månader innan önskat startdatum.

I de fall vårdnadshavare har gemensam vårdnad ska ansökan göras gemensamt.

Du kan önska upp till fyra alternativ som du rangordnar. Vi gör vårt bästa för att tillgodose dina önskemål men vi kan inte lova att du får plats på någon av dem.

Nej, Varbergs kommun tillämpar inte syskonförtur. Skälig hänsyn tas till vårdnadshavares önskemål och barngruppernas sammansättning.

Om flera ansökningar har samma ködatum tillämpas ordningsföljd efter barnens födelsedatum. Äldre barn erbjuds placering före yngre barn.

Huvudprincipen är att barn placeras i sitt närområde. Skälig hänsyn tas till vårdnadshavares önskemål och barngruppernas sammansättning.

Varbergs kommun har fastställt vilka förskolor som ligger inom närområdet utifrån barnets folkbokföringsadress. Det innebär att barnet kan erbjudas placering på en förskola som vårdnadshavare inte har önskat.

Barnet erbjuds plats i en förskola senast fyra månader efter att ansökan inkommit, om inte ett senare datum önskas.

De fristående förskolorna har egna köer och regler. Kontakta respektive fristående förskola för mer information.

Om du vill ändra önskat placeringsdatum, byta förskola eller annat som påverkar ansökan måste en ny ansökan göras. När ny ansökan görs får den ett nytt ködatum och en ny plats i kön. Den tidigare ansökan och dess ködatum tas bort.

Om en vårdnadshavare är hemma på grund av tillfällig sjukdom kan barnet lämnas på förskolan de tider som avgiftsfri förskola erbjuds (15 timmar per vecka). Om avgift utgår för platsen kan barnet lämnas även under lov och studiedagar.

Om en annars arbetande eller studerande vårdnadshavare är hemma tillfälligt för vård av barn vid exempelvis sjukdom kan det friska syskonet lämnas på förskolan de tider som avgiftsfri förskola erbjuds (15 timmar per vecka). Om avgift utgår för platsen kan det friska syskonet lämnas även under lov och studiedagar.

Om barnet blir sjukt sent i veckan görs ingen avräkning av tid som barnet varit i förskolan tidigare under veckan, utan det är tider för avgiftsfri förskola som styr när det friska syskonet kan lämnas.

Du som är arbetssökande eller föräldraledig samt övriga situationer

Barn till vårdnadshavare som är arbetssökande eller permitterade på heltid, föräldralediga, får graviditetspenning, sjukpenning/sjukersättning eller pension samt övriga situationer ska erbjudas förskola om 15 timmar per vecka från och med ett års ålder.

Vårdnadshavare har möjlighet att i samråd med rektor önska hur dessa 15 timmar per vecka disponeras. Avgift utgår.

Vårdnadshavare som använder placering avgiftsfri förskola måste följa tider för avgiftsfri förskola, annars utgår avgift.

Vårdnadshavare som är arbetssökande och använder placering avgiftsfri förskola måste följa tider för avgiftsfri förskola, annars utgår avgift.

Erbjudande om plats

Om vårdnadshavare tackar nej till en erbjuden plats som är ett förstahandsval tas barnet ur kön.

Tackar vårdnadshavare nej till två erbjudanden om plats i förskola eller pedagogisk omsorg i närområdet tas barnet ur kön och en ny ansökan måste göras.

Kommunen anses ha fullgjort sin skyldighet att erbjuda förskola även när plats har erbjudits av fristående förskola och barnet tas ur kön. (Skollagen, 8 kap. 12 §)

Ködatum, och plats i kön, får behållas om vårdnadshavare inte blir erbjuden en plats i sitt närområde.

Om vårdnadshavare tackar ja till erbjuden plats i närområdet tas barnet ur kön.

Om vårdnadshavare tackar ja till erbjuden plats på en förskola de önskat tas barnet ur kön.

Förskolan har öppet måndag-fredag och erbjuds under maximalt tolv timmar, det som kallas för ramtid. Barnens behov av vistelsetid styr verksamhetens öppnings- och stängningstid vilket innebär att avvikelser mellan förskolor kan förekomma. Generellt öppnar förskolorna mellan 06-06.30 och stänger mellan 18-18.30

Publicerad den:

Senast Ändrad: