Pedagogisk omsorg

Regler och ansökan för pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid samt information om fristående pedagogisk omsorg.

Pedagogisk omsorg kvällar, nätter och helger

Varbergs kommun erbjuder pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och helger (obekväm arbetstid) för barn som har fyllt ett år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Verksamheten är öppen kl 18.30-06.30 på vardagar samt dygnet runt på helger och finns på Stenåsa pedagogisk omsorg – kväll, helg och natt.

Regler för omsorg kvällar, nätter och helger

För att kunna ansöka om pedagogisk omsorg kvällar, nätter och helger ska vårdnadshavare förvärvsarbeta och inte kunna ordna omsorg på annat sätt.

Vid gemensam vårdnad är utgångspunkten ett gemensamt ansvar. Det innebär att rätt till omsorg på obekväm arbetstid kan föreligga om barnets båda vårdnadshavare arbetar samtidigt på obekväm arbetstid. Detta gäller även om vårdnadshavare inte sammanbor. Även sammanboende partner likställs som vårdnadshavare om denne sammanbor i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden med någon av barnets vårdnadshavare.

Behovet av omsorg ska sträcka sig över minst 3 månader, minst 2 dagar i veckan eller minst 15 timmar i månaden.

Omsorg på obekväm arbetstid kan nyttjas maximalt fyra efterföljande nätter, exempelvis torsdag till söndag.

Läs mer i Riktlinje för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg Pdf, 305 kB..

Ansök om pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid

Du ansöker via e-tjänst Barnomsorg. I ansökan uppger du att det är Stenåsa förskola du önskar plats på.

Ansökan ska kompletteras med ett arbetsgivarintyg och arbetsschema som sträcker sig under minst fyra veckor samt ska barnets behov av omsorg på kvällar, nätter och helger beskrivas i ansökan. Arbetsgivarintyg och schema ska lämnas för barnets båda vårdnadshavare och eventuell sammanboende partner. Blankett närvaroschema finns i ej-tjänsten Barnomsorg under "Blanketter och guider".

En ansökan utan schema och intyg från arbetsgivaren är inte komplett och kommer inte att hanteras.

Rektor gör en individuell bedömning av varje enskild komplett ansökan och beslutar om och när en placering på obekväm arbetstid kan erbjudas. Bedömningen utgår ifrån barnets omsorgsbehov och vårdnadshavarnas arbetsschema samt hur dessa passar med de tider som finns lediga i verksamheten.

Vid ansökan till omsorg på obekväm arbetstid gäller inte platsgarantin som innebär att barnet ska erbjudas plats inom fyra månader.

Intyg, schema, semester och transport

Ett arbetsgivarintyg och arbetsschema ska lämnas till rektor vid terminsstart i augusti och januari för att styrka fortsatt behov av omsorg på obekväm arbetstid. Detta ska även kunna lämnas in under året vid efterfrågan. Arbetsgivarintyg och schema ska lämnas för barnets alla vårdnadshavare.

Schema för omsorgsbehov ska anmälas till rektor före den 15:e månaden innan för att omsorgsbehovet ska kunna bli tillgodosett månaden därefter. Omsorgsbehov som anmäls efter den 15:e månaden innan kan verksamheten inte garantera att en sådan ändring beviljas. Bedömningen görs utifrån rådande beläggning och personalbemanning.

För behov av omsorg veckorna 52-2 ska ansökan komma in senast den 15 oktober och för omsorg veckorna 25-33 ska ansökan komma in senast den 15 april.

Önskemål om schemaändringar ska anmälas av vårdnadshavarna till personalen. Rektor gör en individuell bedömning av varje enskild schemaändring och beslutar om och när en ändring av schemat kan erbjudas.

När någon vårdnadshavare har semester ska även barnet vara ledigt. Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad men inte bor tillsammans måste planera semester så att även barnet ges möjlighet att vara ledigt.

Vårdnadshavare ansvarar för att ta sina barn till och från den lokal i kommunen där omsorg på obekväm arbetstid bedrivs. Transport kan inte ordnas av kommunen.

Uppsägning och avslutad placering

När du inte längre önskar att ditt barn ska gå i pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid ska du säga upp platsen. Uppsägning av platsen gör du via blankett Säg upp plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem Länk till annan webbplats..

Datum för anmälan om uppsägningen är den dagen då anmälan kom in till kommunen. Uppsägningen räknas sedan från första dagen i nästkommande månad.

Om ett barn har två vårdnadshavare ska båda vårdnadshavarna underteckna uppsägningen.

Ja, om behovet av omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds understiger tre månader och inte omfattar minst två dagar i veckan eller minst 15 timmar i månaden kan rektor besluta att platsen sägs upp med omedelbar verkan.

Fristående pedagogisk omsorg

Fristående pedagogisk omsorg finns på ett par olika orter. Huvudman är Ekolek barnomsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunens ansvar

Huvudman för pedagogisk omsorg i fristående regi ska godkännas av kommunen utifrån att olika kvalitetskrav är uppfyllda. Kommunen har tillsynsansvar att se till att verksamheten drivs enligt gällande mål och bestämmelser.

Publicerad den:

Senast Ändrad: