Byte av skola

Barn i Varbergs kommun erbjuds plats i kommunal skola nära hemmet. Här beskrivs hur du gör om du önskar att ditt barn börjar i en annan skola eller om du vill att ditt barn byter skola senare under skolgången.

Alla barn som är folkbokförda i Varberg är garanterade att få en plats i någon av våra skolor. Det gäller från förskoleklass till och med årskurs 9. Du som vårdnadshavare kan ansöka till den skola som du vill att ditt barn ska gå i.

Skolbyte mellan kommunala grundskolor i Varberg sker först och främst inom skolbytesperioder. Läs mer under Byte av skola under pågående skolgång nedan.

Observera! Alla skolplaceringar beslutas centralt på förskole- och grundskoleförvaltningens kansli av processledare val och byte av skola (ej rektor).

Rätten till skolskjuts påverkas vid val av annan skola än den anvisade.

Du kan önska skolbyte för ditt barn oavsett vilken årskurs ditt barn går i. Varbergs kommun försöker så långt det är möjligt att tillgodose vårdnadshavares önskemål.

  • Om ditt barn inte kan erbjudas plats på önskad skola kvarstår platsen på den skola ditt barn går (förutsatt att det är en skola nära hemmet).
  • Om du ansöker om skolbyte efter sista datum för en skolbytesperiod kommer ansökan att hanteras inför nästkommande skolbytesperiod. Vill du inte längre byta skola behöver du meddela detta till förskole- och grundskoleförvaltningen.

Skolbytesperioder

För dig som vill byta till en kommunal skola i Varbergs kommun erbjuds skolbytesperioder två gånger per läsår. Bytet avser skolstart nästkommande termin. Använd e-tjänsten Önska skola.

Ansökan är bindande

En ansökan om skolbyte är bindande. Det innebär att det inte är möjligt att ångra sig om eleven får en ny skolplacering. Ansökningar som kommer in efter sista datum för en skolbytesperiod hanteras under nästa skolbytesperiod. Vårdnadshavare behöver återta tidigare ansökan senast sista dag inför nästkommande skolbytesperiod.

När får jag besked om skolbytet?

Samtliga ansökningar handläggs efter sista ansökningsdagen. Ansökningarna hanteras samtidigt för att det ska vara en rättssäker process där alla sökande ges samma förutsättningar.

Skolbyte inför höstterminen 2024

För en plats till terminsstart höstterminen 2024 ska ansökan kommit till förskole- och grundskoleförvaltningen senast den 30 april 2024.

Skolbyte inför vårterminen 2025

För en plats till terminsstart vårterminen 2025 ska ansökan inkommit till förskole- och grundskoleförvaltningen senast den 6 november 2024.

För elev som flyttar in i kommunen eller flyttar inom kommunen finns möjlighet att ansöka om skolbyte löpande under läsåret. Använd blanketten Byte av skola under pågående skolgång Länk till annan webbplats. i e-tjänsten Önska skola

Om du som vårdnadshavare önskar plats för ditt barn i en fristående skola i Varbergs kommun, en kommunal skola i en annan kommun eller en fristående skola i en annan kommun ansvarar du för att kontakta och ansöka om plats i den önskade skolan.

Du kan använda blanketten "Byte av skola under pågående skolgång Länk till annan webbplats." i e-tjänsten Önska skola.

Är ditt barn folkbokfört i annan kommun än Varberg är det möjligt att ansöka om skolplacering i Varbergs kommun. Använd blanketten "Ansökan om förskola, grundskola i Varberg när barnet bor i annan kommun Länk till annan webbplats." i e-tjänsten Önska skola.

Björkedalsskolan är en resursskola för åk F-9 som är placerad i Himle. Skolan vänder sig till de elever som är i behov av särskilt stöd, och där den ordinarie skolmiljön utgör ett hinder för elevens lärande och sociala utveckling. Läs mer om Björkedalsskolan.

Ansökan till skolan kan göras av vårdnadshavare i samverkan med nuvarande skola.

Riktlinje - Ansökan och placering på Björkedalsskolan Pdf, 151.5 kB.

Riktlinje och urval vid skolplacering

Alla barn som är folkbokförda i Varberg är garanterade att få en plats i någon av våra skolor. Du som vårdnadshavare kan önska vilken skola du helst vill att ditt barn ska gå i. Det gäller från förskoleklass till och med årskurs 9.

Ibland är det fler som önskar en skola än vad det finns lediga platser i årskursen.

I det fall fler elever önskar placering på en skola än vad skolan har möjlighet att ta emot ska följande urvalskriterier användas:

  1. Skolspår (gäller endast elever som påbörjat en skolplacering)
  2. Upptagningsområde
  3. Anvisad skola (gäller endast i förskoleklass)
  4. Relativ närhet
  5. Absolut närhet
  6. Lottning

Läs mer Riktlinje - Skolplacering i förskoleklass och grundskola Pdf, 288.3 kB..

Skolspår

En elev som har placering på en skolenhet ska ges möjlighet att fortsätta på den skolenhet som följer av skolspåret. Exempelvis om en elev går åk 3 på en F-3 skola ska denne ha företräde att följa med till den skola som följer av skolspåret, t.ex. i aktuellt exempel följande 4–9 skola. Detta gäller även elever som flyttat från upptagningsområdet.

Upptagningsområde

Förskole- och grundskolenämnden har beslutat om upptagningsområden med hänsyn till bland annat avstånd, storlek på barnkullar i olika åldrar och skolornas kapacitet. Skolan inom elevens upptagningsområde anses vara i närheten av hemmet. Upptagningsområden är föränderliga och kan justeras inför kommande läsår.

Anvisad skola

Inför förskoleklass kan vid platsbrist elev anvisas till skolor utanför upptagningsområdet. Anvisad skola är en skola i närheten av hemmet och bestäms av kommunen.

Relativ närhet

Urvalsmetoden relativ närhet säkerställer att skolplaceringar inte leder till orimligt långa resvägar. Relativ närhet räknas ut genom att avståndet till en alternativ närliggande kommunal skola subtraheras med avståndet till den sökta skolan. Ett högre värde i differensen har företräde framför ett lägre värde.

Absolut närhet

Om två, eller fler, elever har exakt samma relativa närhet till önskad skola så görs urvalet utifrån absolut närhet. Absolut närhet innebär det faktiska avståndet mellan hem och önskad skola. Eleven som bor närmast önskad skolan har då förtur.

Avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och vald skola mäts i ett digitalt kartsystem. Samma kartsystem ska användas för samtliga ansökningar under aktuell handläggningsperiod, för att kommunen ska kunna garantera en likvärdig prövning. Avståndet mäts i första hand för gång- och cykelväg.

Lottning

Lottning är ett sista urval i det fall det finns fler sökande än antal platser. Lottning sker genom framtagen rutin.

Exempel - Urvalskriterie relativ närhet

Illustration som visar två barn som har olika långt avstånd till olika skolor

Elev A har 0,8 km till skolan i upptagningsområdet och 0,5 km färdväg till önskad skola. Den relativa närheten för elev A blir 0,8 km – 0,5 km = 0,3 km.
Elev B har 1,1 km till skolan i upptagningsområdet och 0,7 km färdväg till önskad skola. Den relativa närheten för elev B blir 1,1 km – 0,7 km = 0,4 km.
Enligt exemplet har Elev B rätt till plats på den önskade skolan på grund av ett längre relativt avstånd.

Publicerad den:

Senast Ändrad: