Mål och inriktning

Kommunens arbete styrs utifrån beslutade mål - det är en gemensam utgångspunkt för alla koncernens verksamheter. Utgångspunkten är vår gemensamma vision om Varberg som västkustens kreativa mittpunkt.

För att leda utvecklingen i riktning mot visionen beslutar kommunfullmäktige och nämnderna vid varje ny mandatperiod om mål och inriktning för den kommande fyraårsperioden.

Mål och inriktning 2024-2027

I maj 2023 beslutade kommunfullmäktige om mål och inriktning för kommande målperiod.

Mål och inriktning för kommunkoncernen 2024-2027 Pdf, 330.7 kB.

Här nedan sammanfattar vi målområdena för dig som vill ha en snabb överblick. I måldokumentet ovan finns en utförligare beskrivning av målområdena och dess prioriterade mål. I det kan du även läsa om målområdenas resultatindikatorer, alltså hur vi följer upp att utvecklingen går åt rätt håll.

Ett samhälle för alla

Målområdet handlar om att skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande samt att motverka polarisering och ökade klyftor mellan olika grupper. Målområdet fastställer att vi ska erbjuda goda möjligheter till dialog med politiker och tjänstepersoner för att våra målgrupper ska kunna påverka kommunens utveckling. Två grundpelare i arbetet är inkludering och jämställdhet.

En grön och klimatmedveten kommun

Målområdet handlar om att vi ska styra mot en minskad klimatpåverkan och hållbar tillväxt. Arbetet görs både i den egna egna verksamheten och genom att underlätta för företag och invånare att leva mer klimatsmart. Dessutom ska vi rusta samhället för att möta kommande klimatförändringar.

Livskraftigt näringsliv

Målområdet handlar om att kommunen ska verka för ett livskraftigt näringsliv och ett starkt civilsamhälle. Det slår fast att Varbergs kommun ska ha ett gott bemötande, hög servicenivå, dialog och transparenta processer. Det framgår också att vi ska medverka till en bredd av arenor och nätverk där samverkan kan ske för innovation, nytänkande och utveckling. Målområdet betonar också att vi ska ha ett välutvecklat samarbete mellan skola, akademi och näringsliv.

En effektiv, hållbar och nytänkande organisation

Den demografiska utvecklingen gör att det kommer att bli allt svårare att rekrytera. Målområdet handlar bland annat om hur vi ska möta detta faktum. Det handlar också om att framtiden kommer att ställa nya krav på Varbergs kommun, både från våra medarbetare och från dem vi finns till för. Det slår fast att vi ska ta tillvara den tekniska utvecklingen och verka för kontinuerlig verksamhetsutveckling och effektivisering. Som arbetsgivare ska vi erbjuda möjlighet till utveckling ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Våra chefer ska vara goda ledare som bidrar till en attraktiv arbetsmiljö.

Mål och inriktning 2020-2023

För perioden 2020-2023 har kommunfullmäktige beslutat om fyra målområden som uttrycker den politiska viljeinriktningen och visar vad som ska vara särskilt prioriterat denna period.

Mål och inriktning för kommunkoncernen 2020-2023 Pdf, 3.5 MB.

Målområde 1 - Ett samhälle för alla

  • Varberg ska vara en inkluderande kommun som präglas av tillit och social sammanhållning.
  • Alla invånare ska genom delaktighet och valfrihet få de bästa förutsättningarna genom livet.

Målområde 2 - Hela kommunen lever och utvecklas

  • I Varberg ska det finnas goda och attraktiva livsmiljöer i hela kommunen.
  • En variation av bostäder ska tillgodose invånarnas behov.
  • Kommunen ska främja en god infrastruktur och ett hållbart resande.

Målområde 3 - Livskraftigt näringsliv

  • Kommunen ska vara en möjliggörare som ger företag förutsättningar för etablering, expansion och utveckling.
  • I kontakten med kommunen ska näringslivet få bästa möjliga bemötande och service.

Målområde 4 - Organisation som utmärks av utveckling och förnyelse

  • Kommunen ska visa nytänkande och använda ny teknik och digitalisering för att utveckla verksamheter och arbetsmetoder.
  • Kompetensförsörjningen ska tryggas genom fokus på gott ledarskap och ett hållbart arbetsliv.

Publicerad den:

Senast Ändrad: